Cuba: frode elettorale o democrazia radicale? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

ΚΟΥΒΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΘΕΙΑ ή ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; (Ελληνική  έκδοση: κάντε κλικ στο CC στο βίντεο, επιλέξτε γλώσσα και αναπαράγετε. Μπορείτε να διαβάσετε το ελληνικό κείμενο παρακάτω)

Cuba : fraude électorale ou démocratie radicale ? (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

Kuba: Wahlbetrug oder radikale Demokratie? (Für die deutsche Version bitte über dem Bildschirm "CC" anklicken, die Sprache wählen und wiedergeben. Der deutsche Text ist auch auf dieser Seite weiter unten zu finden).

Cuba: Electoral fraud or radical democracy? (English version: click CC on video screen, select language and play. Text in English can be found below).


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Coordinación de subtitulaciones: Antonio García Moreno.

Foto: Ernesto Alejandro Álvarez Alonso, CMHW.

Cuba: ¿fraude electoral o democracia radical?

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Cuba sufre una grave coyuntura económica, cuya causa principal está en las sanciones y la persecución, desde el Gobierno de EEUU, de todos los ingresos e inversiones en la Isla. Y, como es obvio, el desabastecimiento genera descontento social (1).

En algunos lugares del país, se han dado pequeñas protestas, pidiendo a las autoridades, por ejemplo, el fin de los apagones eléctricos (2). Mientras, el Gobierno causante de la situación (el de EEUU) paga millones de dólares a diversos actores políticos y mediáticos, con el objetivo de reconvertir estos incidentes en un estallido social con orientación política. Hasta la fecha, no lo ha conseguido. Tampoco la esperada respuesta represiva, imprescindible para escalar el conflicto. En cualquier otro país, el escenario social ya sería de violencia y caos. Sin duda.

Sin embargo, en Cuba se siguen dando grandes movilizaciones de apoyo a la Revolución, con millones de personas en las calles, como las recientes por el Primero de Mayo (3); y la gran mayoría de la población ha acudido, en los últimos seis meses, a tres procesos electorales, realizados en momentos de aguda crisis (4).

¿Que la participación ha sido menor que años atrás? Obvio. ¿Alguien puede pensar que, con semejante guerra económica y con la brutal guerra comunicacional en medios y redes sociales, dirigida a que la opinión pública cubana culpe de la situación a su gobierno, se puedan mantener índices superiores al 90 %, como hace una década? Eso es imposible.

Pero lo sorprendente y, por tanto, lo que debería ser noticiable y objeto de curiosidad periodística, es que, aún en semejantes circunstancias, el 76% de la población acudiera a las urnas en las últimas elecciones generales (5). Un índice de participación muy alto, en una comparativa internacional (6).

Pero no. La prensa corporativa prefiere explicar esto diciendo que la democracia cubana es una “farsa” (7) (8) (9). Una farsa avalada, al parecer, por la mayoría del pueblo.

En una nota muy divulgada, la agencia española EFE aseguraba que, “cuando abrieron los colegios electorales (…) había una fila más larga en una panadería que en el centro de votación” (10). Y a esto lo llaman periodismo serio y respetable. Sin palabras.

La web de Radio Televisión Española nos decía que a las elecciones “solo se presentó el partido del hasta ahora presidente” (11). Mentira flagrante, porque el Partido Comunista no tiene papel alguno en las elecciones, donde las candidaturas nacen de un proceso de democracia radical con miles de reuniones vecinales. No hay partidos.

Pero desde los medios que financia el Gobierno de EEUU -y que no existirían sin él- van más allá: nos hablan incluso de “fraude”. La cifra del 76 % es falsa. ¿Las pruebas? Personas que vieron muy poca gente votando en su barrio (12). “Se reportaron colegios electorales mayormente vacíos” (13), escribía en el diario español ABC Camila Acosta quien, a su vez, cobra del medio Cubanet, o lo que es lo mismo, recibe parte de su sueldo del Gobierno de EEUU, que sostiene dicho medio (14).

Otro sitio digital sostenido con dinero de Washington -y que tampoco existiría sin él-, “Diario de Cuba” (15), presentaba “la prueba” definitiva “del fraude electoral en Cuba en una sencilla operación matemática”. Aseguraba que “es matemáticamente imposible que 12 horas” alcancen “para que seis millones” voten sin apenas colas. Conclusión: “Esto es fraude” (16). Sí, fraude a la inteligencia. Fraude a la profesión periodística. Y, sobre todo, fraude a los contribuyentes estadounidenses que sostienen, con sus impuestos, más de veinte libelos como este (17).

 1. https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba-italiano
 2. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230509/103168/103168-caimanera-claves-de-un-globo-mediatico-italiano-deutsch-ellinika-english-francais
 3. https://www.cubainformacion.tv/cuba/20230505/103120/103120-holguin-camagueey-guantanamo-cienfuegos-las-tunas-toda-cuba-en-las-plazas
 4. http://www.cubadebate.cu/opinion/2023/03/29/la-victoria-de-cuba/
 5. http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/03/30/cuba-gano-prevalecio-el-voto-por-todos-los-candidatos/
 6. http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/03/29/el-pueblo-cubano-es-el-principal-protagonista-de-la-victoria-en-las-elecciones-nacionales/
 7. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-celebra-elecciones-completamente-fraudulentas-n5333010
 8. https://www.eldebate.com/internacional/20230402/cuba-64-anos-fraude-electoral_104405.html
 9. https://www.cubanet.org/opiniones/referendos-y-elecciones-en-cuba-historia-de-una-estafa/
 10. https://www.ondavasca.com/baja-afluencia-en-las-primeras-horas-de-las-municipales-en-cuba/
 11. https://www.rtve.es/noticias/20230327/cuba-registra-participacion-baja-elecciones/2433390.shtml
 12. https://diariodecuba.com/cuba/1680087565_46104.html
 13. https://www.abc.es/internacional/record-abstencion-farsa-electoral-parlamento-cubano-20230327182326-nt.html
 14. http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/03/usaid-ned-adn-el-negocio-de-la-democracia-en-cuba-esta-en-auge/
 15. http://www.cubadebate.cu/especiales/2019/03/18/pagos-de-la-ned-para-cambio-de-regimen-en-cuba/
 16. https://diariodecuba.com/cuba/1680107369_46137.html
 17. http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/11/la-ned-persiste-en-cuba-cual-hiena-hambrienta/

 

Cuba: frode elettorale o democrazia radicale?

Traduzione: Francesco Monterisi

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformación

Cuba soffre una grave situazione economica, la cui causa principale risiede nelle sanzioni e la persecuzione, da parte del governo USA, di tutte le entrate e investimenti sull'isola. E, come è ovvio, le carenze generano malcontento sociale (1).

In alcuni luoghi del Paese ci sono state piccole proteste, chiedendo alle autorità, ad esempio, la fine ai blackout elettrici (2). Mentre, il governo che causa la situazione (il governo USA) paga milioni di dollari a vari attori politici e mediatici, con l'obiettivo di riconvertire questi incidenti in un’esplosione sociale orientata politicamente. Ad oggi, non vi è riuscito. Nemmeno l'attesa risposta repressiva, essenziale per intensificare il conflitto. In qualsiasi altro paese, lo scenario sociale sarebbe già quello della violenza e caos. Senza dubbio.

Tuttavia, a Cuba ci sono ancora grandi mobilitazioni a sostegno della Rivoluzione, con milioni di persone nelle strade, come quelle recenti per il Primo Maggio (3); e la stragrande maggioranza della popolazione ha partecipato, negli ultimi sei mesi, a tre processi elettorali, svoltisi in momenti di acuta crisi (4).

La partecipazione è stata inferiore rispetto ad anni fa? Ovvio. Qualcuno può pensare che, con una tale guerra economica e con la brutale guerra comunicativa nei media e reti sociali, volta a far sì che l'opinione pubblica cubana incolpi della situazione il suo governo, si possano mantenere tassi superiori al 90%, come dieci anni fa? È impossibile.

Ma ciò che sorprende e, quindi, ciò che dovrebbe fare notizia e oggetto di curiosità giornalistica, è che, anche in tali circostanze, il 76% della popolazione si sia recata alle urne nelle ultime elezioni generali (5). Un tasso di partecipazione molto alto, in un confronto internazionale (6).

Ma no. La stampa corporativa preferisce spiegarlo dicendo che la democrazia cubana è una "farsa" (7) (8) (9). Una farsa avallata, a quanto pare, dalla maggioranza del popolo.

In una nota ampiamente divulgata, l'agenzia spagnola EFE affermava che "all'apertura dei seggi elettorali (...) c'era una fila più lunga al panificio che al seggio elettorale" (10). E questo lo chiamano giornalismo serio e rispettabile. Senza parole.

Il sito web di Radio TelevisiónEspañola ci diceva che alle elezioni "si è presentato solo il partito del finora presidente" (11). Menzogna flagrante, perché il Partito Comunista non ha alcun ruolo nelle elezioni, dove le candidature nascono da un processo di democrazia radicale con migliaia di assemblee di quartiere. Non ci sono partiti.

Ma dai media finanziati dal governo USA -e che non esisterebbero senza di esso - vanno oltre: ci parlano addirittura di "frode". La cifra del 76% è falsa. Prove? Persone che hanno visto pochissima gente votare nel proprio quartiere (12). "Sono stati segnalati seggi elettorali per lo più vuoti" (13), scriveva sul quotidiano spagnolo ABC Camila Acosta che, a sua volta, guadagna dal media Cubanet o, che è la stessa cosa, riceve parte del suo stipendio dal governo USA, che sostiene detto media (14).

Un altro sito digitale sostenuto con denaro di Washington -e che neppure esisterebbe senza di esso-, "Diario de Cuba" (15), presentava "la prova" definitiva" dei brogli elettorali a Cuba con una semplice operazione matematica”. Assicurava che "è matematicamente impossibile che 12 ore" bastino "perché sei milioni" votino con pochissime code. Conclusione: "Questa è una frode" (16). Sì, frode all'intelligence. Frode alla professione giornalistica. E, soprattutto, frode ai danni dei contribuenti USA che sostengono, con le loro imposte, più di venti libelli come questo (17).

 1. https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba-italiano
 2. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230509/103168/103168-caimanera-claves-de-un-globo-mediatico-italiano-deutsch-ellinika-english-francais
 3. https://www.cubainformacion.tv/cuba/20230505/103120/103120-holguin-camagueey-guantanamo-cienfuegos-las-tunas-toda-cuba-en-las-plazas
 4. http://www.cubadebate.cu/opinion/2023/03/29/la-victoria-de-cuba/
 5. http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/03/30/cuba-gano-prevalecio-el-voto-por-todos-los-candidatos/
 6. http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/03/29/el-pueblo-cubano-es-el-principal-protagonista-de-la-victoria-en-las-elecciones-nacionales/
 7. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-celebra-elecciones-completamente-fraudulentas-n5333010
 8. https://www.eldebate.com/internacional/20230402/cuba-64-anos-fraude-electoral_104405.html
 9. https://www.cubanet.org/opiniones/referendos-y-elecciones-en-cuba-historia-de-una-estafa/
 10. https://www.ondavasca.com/baja-afluencia-en-las-primeras-horas-de-las-municipales-en-cuba/
 11. https://www.rtve.es/noticias/20230327/cuba-registra-participacion-baja-elecciones/2433390.shtml
 12. https://diariodecuba.com/cuba/1680087565_46104.html
 13. https://www.abc.es/internacional/record-abstencion-farsa-electoral-parlamento-cubano-20230327182326-nt.html
 14. http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/03/usaid-ned-adn-el-negocio-de-la-democracia-en-cuba-esta-en-auge/
 15. http://www.cubadebate.cu/especiales/2019/03/18/pagos-de-la-ned-para-cambio-de-regimen-en-cuba/
 16. https://diariodecuba.com/cuba/1680107369_46137.html
 17. http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/11/la-ned-persiste-en-cuba-cual-hiena-hambrienta/

 

ΚΟΥΒΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΘΕΙΑ ή ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;

Ο José Manzaneda, συντονιστής του Cubainformación – Ελληνικά και υπότιτλοι: La Red Solid@ria Griega  ~ Η Κούβα υποφέρει από μια σοβαρή οικονομική κατάσταση, η κύρια αιτία της οποίας είναι οι κυρώσεις και η καταδίωξη  από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όλων των εισοδημάτων και των επενδύσεων στο νησί. Και, προφανώς, οι ελλείψεις δημιουργούν κοινωνική δυσαρέσκεια (1).

Σε ορισμένες περιοχές της χώρας, υπήρξαν μικρές διαμαρτυρίες, οι οποίες ζητούσαν από τις αρχές, για παράδειγμα, να σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος (2). Ενώ η κυβέρνηση που προκάλεσε αυτή την κατάσταση (οι ΗΠΑ) καταβάλλει εκατομμύρια δολάρια σε διάφορους πολιτικούς και μιντιακούς  παράγοντες, με σκοπό να μετατρέψει τα περιστατικά αυτά σε μια πολιτικά προσανατολισμένη κοινωνική έκρηξη. Μέχρι στιγμής, δεν τα έχει καταφέρει. Ούτε η αναμενόμενη κατασταλτική απάντηση, απαραίτητη για την κλιμάκωση της σύγκρουσης. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, το κοινωνικό σκηνικό θα ήταν ήδη ένα σκηνικό βίας και χάους. Χωρίς αμφιβολία.

Ωστόσο, στην Κούβα συνεχίζονται οι μεγάλες κινητοποιήσεις σε   υποστήριξη της Επανάστασης, με εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους, όπως οι πρόσφατες διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς (3 ) και η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού συμμετείχε σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις τους τελευταίους έξι μήνες, οι οποίες διεξήχθησαν σε περίοδο οξείας κρίσης (4).

Και η συμμετοχή,  ήταν χαμηλότερη από ό,τι τα προηγούμενα έτη; Προφανώς, μπορεί κανείς να πιστεύει ότι, με έναν τέτοιο οικονομικό  και   άγριο επικοινωνιακό πόλεμο στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, που αποσκοπεί στο να κάνει το κουβανικό κοινό να κατηγορήσει την κυβέρνησή του για την κατάσταση, είναι δυνατόν να διατηρηθούν ποσοστά πάνω από 90%, όπως ήταν πριν από μια δεκαετία; Αυτό είναι αδύνατο.

Αλλά αυτό που εκπλήσσει  και, επομένως, αυτό που θα έπρεπε να είναι θέμα ειδησεογραφικής αναφοράς και αντικείμενο δημοσιογραφικής περιέργειας, είναι ότι, ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες, το 76% του πληθυσμού προσήλθε στις κάλπες στις τελευταίες γενικές εκλογές (5). Ένα πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής, σε διεθνή σύγκριση (6).

Αλλά όχι. Τα μονοπωλιακά ΜΜ  προτιμούν να το εξηγούν  λέγοντας ότι η κουβανική δημοκρατία είναι μια "φάρσα" (7) (8) (9). Μια φάρσα που, όπως φαίνεται, επικροτείται από την πλειοψηφία του λαού.

Σε ένα ευρέως διαδεδομένο άρθρο του, το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE υποστήριξε ότι "όταν άνοιξαν τα εκλογικά τμήματα (...) υπήρχε μεγαλύτερη ουρά σε έναν φούρνο από ό,τι σε ένα εκλογικό τμήμα" (10). Και αυτό το λένε σοβαρή και αξιοσέβαστη δημοσιογραφία. Χωρίς λόγια.` (11)

Η ιστοσελίδα του Radio Televisión Española μας είπε ότι "μόνο το κόμμα του σημερινού προέδρου συμμετείχε στις εκλογές" (11). Αυτό είναι ένα κατάφωρο ψέμα, διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει κανένα ρόλο στις εκλογές, όπου οι υποψηφιότητες γεννιούνται από μια διαδικασία ριζοσπαστικής δημοκρατίας με χιλιάδες συναντήσεις στις γειτονιές. Δεν υπάρχουν κόμματα.

Αλλά τα ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται από την αμερικανική κυβέρνηση - και τα οποία δεν θα υπήρχαν χωρίς αυτήν - προχωρούν ακόμη περισσότερο: μιλούν ακόμη και για "νοθεία". Το ποσοστό 76% είναι ψευδές. Άνθρωποι αναφέρουν ότι    είδαν πολύ λίγους  να ψηφίζουν στη γειτονιά τους (12). "Εκλογικά τμήματα ως επί το πλείστοί άδεια" (13), έγραψε η Camila Acosta στην ισπανική εφημερίδα ABC, η οποία πληρώνεται η ίδια από την Cubanet, ή με άλλα λόγια, λαμβάνει μέρος του μισθού της από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία στηρίζει το εν λόγω ΜΜΕ (14).

Ένας άλλος ψηφιακός ιστότοπος που υποστηρίζεται με χρήματα από την Ουάσιγκτον - και ο οποίος δεν θα υπήρχε χωρίς αυτά - το "Diario de Cuba" (15), παρουσίασε "την οριστική απόδειξη" της "εκλογικής νοθείας στην Κούβα με μια απλή μαθηματική πράξη". Ισχυριζόμενο  ότι "είναι μαθηματικά αδύνατο 12 ώρες" να είναι αρκετές "για να ψηφίσουν έξι εκατομμύρια" με ελάχιστες ουρές. Συμπέρασμα: "Πρόκειται για νοθεία" (16). Ναι, νοθεία της νοημοσύνης. Νοθεία του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Και, πάνω απ' όλα, νοθεία προς τους Αμερικανούς φορολογούμενους που στηρίζουν, με τους φόρους τους, περισσότερες από είκοσι λιβελογράφους όπως αυτός (17).

 1. https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba-italiano
 2. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230509/103168/103168-caimanera-claves-de-un-globo-mediatico-italiano-deutsch-ellinika-english-francais
 3. https://www.cubainformacion.tv/cuba/20230505/103120/103120-holguin-camagueey-guantanamo-cienfuegos-las-tunas-toda-cuba-en-las-plazas
 4. http://www.cubadebate.cu/opinion/2023/03/29/la-victoria-de-cuba/
 5. http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/03/30/cuba-gano-prevalecio-el-voto-por-todos-los-candidatos/
 6. http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/03/29/el-pueblo-cubano-es-el-principal-protagonista-de-la-victoria-en-las-elecciones-nacionales/
 7. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-celebra-elecciones-completamente-fraudulentas-n5333010
 8. https://www.eldebate.com/internacional/20230402/cuba-64-anos-fraude-electoral_104405.html
 9. https://www.cubanet.org/opiniones/referendos-y-elecciones-en-cuba-historia-de-una-estafa/
 10. https://www.ondavasca.com/baja-afluencia-en-las-primeras-horas-de-las-municipales-en-cuba/
 11. https://www.rtve.es/noticias/20230327/cuba-registra-participacion-baja-elecciones/2433390.shtml
 12. https://diariodecuba.com/cuba/1680087565_46104.html
 13. https://www.abc.es/internacional/record-abstencion-farsa-electoral-parlamento-cubano-20230327182326-nt.html
 14. http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/03/usaid-ned-adn-el-negocio-de-la-democracia-en-cuba-esta-en-auge/
 15. http://www.cubadebate.cu/especiales/2019/03/18/pagos-de-la-ned-para-cambio-de-regimen-en-cuba/
 16. https://diariodecuba.com/cuba/1680107369_46137.html
 17. http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/11/la-ned-persiste-en-cuba-cual-hiena-hambrienta/

 

Espace "Leçons de manipulation" sur Cubainformación TV

Cuba : fraude électorale ou démocratie radicale ?

José Manzaneda, coordinateur de Cubainformación.

Traduction : Rose-Marie LOU

Coordination des sous-titres : Antonio Garcia Moreno.

- Cuba vit une conjoncture économique très difficile, dont la cause principale réside dans les sanctions et le harcèlement, par le gouvernement des USA, de tous les revenus et investissements dans l’île. Et, évidemment, le manque d’approvisionnement entraine le mécontentement social (1).

Dans certaines parties du pays, ont eu lieu de petites manifestations, réclamant aux autorités, par exemple, la fin des coupures de courant (2). Pendant ce temps, le gouvernement responsable de cette situation (celui des USA)verse des millions de dollars à divers acteurs politiques et médiatiques, dans le but de transformer ces incidents en une explosion sociale à orientation politique. Jusqu’à présent, il n’y est pas parvenu. Pas plus que la réaction répressive attendue, et indispensable pour aggraver le conflit. Dans n’importe quel autre pays, le scénario social serait déjà violent et chaotique. Sans aucun doute.

Par contre, à Cuba, de grandes mobilisations de soutien à la Révolution se poursuivent, avec des millions de personnes dans les rues, comme récemment pour le Premier mai (3); et la grande majorité de la population est allée voter, au cours des six derniers mois, à trois processus électoraux, réalisés en période de crise aiguë (4).

La participation a été plus faible qu’il y a des années ? C’est sûr. Quelqu’un peut-il penser qu’avec une guerre économique pareille et la guerre brutale menée par les médias et les réseaux sociaux visant à mener l’opinion publique cubaine à rendre son gouvernement responsable de la situation, les taux supérieurs à 90 % pouvaient être maintenus, comme il y a dix ans? Ça c’est impossible.

Mais ce qui est surprenant, et donc ce qui devrait être une info et faire l’objet d’une curiosité journalistique, c’est que, même dans de telles circonstances, 76 % de la population se soit rendue aux urnes lors des dernières élections générales (5). Un taux de participation très élevé, dans une comparaison internationale (6).

Mais non. La grande presse préfère expliquer cela en disant que la démocratie cubaine est une "farce" (7) (8) (9). Une farce cautionnée, semble-t-il, par la majorité du peuple.

Dans un article largement diffusé, l’agence espagnole EFE a assuré que "lors de l’ouverture des bureaux de vote (...) la file d’attente était plus longue à la boulangerie que dans le bureau de vote" (10). Et on appelle ça du journalisme sérieux et respectable. Sans commentaire.

Le site de la Radiotélévision Espagnole nous a dit qu’aux élections "le seul parti à s’être présenté est celui du président sortant" (11). Mensonge flagrant, puisque le parti communiste ne joue aucun rôle dans les élections, où les candidatures naissent d’un processus de démocratie radicale au cours de milliers de réunions de quartier. Il n’y a pas de partis.

Mais les médias financés par le gouvernement des USA, et qui n’existeraient pas sans lui, vont plus loin : ils nous parlent même de "fraude". Le chiffre de 76 % serait faux. Les preuves ? Des gens qui ont vu très peu de gens voter dans leur quartier (12). "Des bureaux de vote ont été signalés quasiment vides" (13), a écrit, dans le quotidien espagnol ABC,Camila Acosta qui, en même temps, perçoit du médiaCubanet, c’est à dire, reçoit une partie de son salaire du gouvernement des États-Unis qui subventionne le média en question (14).

Un autre site numérique subventionné avec l’argent de Washington -et qui n’existerait pas, non plus,² sans lui-, "Diario de Cuba" (15), a présenté "la preuve" définitive "de la fraude électorale à Cuba avec une simple opération mathématique". Il a affirmé qu’il est mathématiquement impossible que 12 heures" suffisent"pour que six millions" de personnes votent avec quasiment pas de queue. Conclusion : "Il y aeu fraude" (16). Oui, fraude à l’intelligence. Fraude à la profession de journaliste. Et surtout, fraude aux contribuables étatsuniens qui subventionnent, par leurs impôts, plus de vingt titres comme celui-ci (17).

(1) https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba-italiano

(2)  https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230509/103168/103168-caimanera-claves-de-un-globo-mediatico-italiano-deutsch-ellinika-english-francais

(3)  https://www.cubainformacion.tv/cuba/20230505/103120/103120-holguin-camagueey-guantanamo-cienfuegos-las-tunas-toda-cuba-en-las-plazas

(4)  http://www.cubadebate.cu/opinion/2023/03/29/la-victoria-de-cuba/

(5)  http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/03/30/cuba-gano-prevalecio-el-voto-por-todos-los-candidatos/

(6)  http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/03/29/el-pueblo-cubano-es-el-principal-protagonista-de-la-victoria-en-las-elecciones-nacionales/

(7)  https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-celebra-elecciones-completamente-fraudulentas-n5333010

(8)  https://www.eldebate.com/internacional/20230402/cuba-64-anos-fraude-electoral_104405.html

(9)  https://www.cubanet.org/opiniones/referendos-y-elecciones-en-cuba-historia-de-una-estafa/

(10) https://www.ondavasca.com/baja-afluencia-en-las-primeras-horas-de-las-municipales-en-cuba/

(11) https://www.rtve.es/noticias/20230327/cuba-registra-participacion-baja-elecciones/2433390.shtml

(12) https://diariodecuba.com/cuba/1680087565_46104.html

(13) https://www.abc.es/internacional/record-abstencion-farsa-electoral-parlamento-cubano-20230327182326-nt.html

(14) http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/03/usaid-ned-adn-el-negocio-de-la-democracia-en-cuba-esta-en-auge/

(15) http://www.cubadebate.cu/especiales/2019/03/18/pagos-de-la-ned-para-cambio-de-regimen-en-cuba/

(16) https://diariodecuba.com/cuba/1680107369_46137.html

(17) http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/11/la-ned-persiste-en-cuba-cual-hiena-hambrienta/

 

Kuba: Wahlbetrug oder radikale Demokratie?

Übersetzung und Untertitel: Angelika Becker

José Manzaneda, Koordinator von Cubainformación. Kuba leidet an einer schwierigen wirtschaftlichen Konjunktur, deren Hauptursache die Sanktionen und die Verfolgung aller Einkommen und Investitionen seitens der Regierung der USA sind. Und, das ist offensichtlich: Kuba leidet an einer Unterversorgung, die soziale Unzufriedenheit hervorruft(1).

An einigen Orten des Landes hat es kleine Proteste gegeben, die z.B. von den Autoritäten fordern, dass die Stromausfälle eine Ende finden (2). Im Gegensatz dazu zahlt die Regierung, die diese Situation verursacht hat, nämlich die der USA, Millionen Dollar an verschiedene politische und mediale Akteure, mit dem klaren Ziel, diese Vorfälle umzuwandeln in einen sozialen Aufstand mit politischer Ausrichtung. Bis heute ist es ihr nicht gelungen. Auch eine erhoffte restriktive Antwort blieb aus, die für eine Ausweitung des Konfliktes unabdingbar ist. In jedem anderen Land würde dieses Szenarium schon Gewalt und Chaos hervorgerufen haben. Ganz ohne Zweifel.

Tatsächlich gibt es in Kuba weiterhin große Bewegungen zur Unterstützung der Revolution, mit Millionen Menschen auf den Straßen, wie kürzlich zum Ersten Mai (3); und die große Mehrheit der Bevölkerung hat in den letzten 6 Monaten an drei Wahlprozessen teilgenommen, die im Moment der verschärften Krisensituation abgehalten wurden (4).

Ist die Wahlbeteiligung niedriger gewesen als in den vergangenen Jahren? Ganz offensichtlich. Kann man sich denn vorstellen, dass trotz eines  solchen Wirtschaftskrieg und eines brutaler Kommunikationskrieg in den Medien und sozialen Netzwerken, der die kubanische öffentliche Meinung davon überzeugen will, dass ihre Regierung Schuld daran trägt, die Wahlbeteiligung von mehr als 90 % wie vor 10 Jahren aufrecht erhalten werden kann? Das ist unmöglich.

Aber das Überraschende ist, was Wert wäre zur Kenntnis genommen zu werden und Objekt journalistischer Neugier zu sein, ist, dass trotz dieser schwierigen Umstände 78 % der Bevölkerung zu den Urnen bei den letzten allgemeinen Wahlen  gegangen sind (5). Ein sehr hoher Prozentsatz im internationalen Vergleich (6).

Aber nein. Die große Presse zieht es vor zu erklären, dass die kubanische Demokratie eine „Farce“ ist (7)(8)(9). Eine Farce, die anscheinend von der Mehrheit des Volkes gespielt wird.

In einer weit verbreiteten Notiz versichert die spanische Agentur EFE, dass als die Wahllokale öffneten(...) es bei einer Bäckerei eine längere Schlange gegeben habe als beim Wahlzentrum (10). Und das nennen sie einen ernsthaften und respektvollen Journalismus. Da fehlen einem die Worte.

Die Website von Radio Televisión Española erklärt uns, dass bei den Wahlen „nur die Partei des bisherigen Präsidenten zur Wahl stand“ (11). Eine offenkundige Lüge, weil die Kommunistische Partei keinerlei Rolle spielt bei den Wahlen, wo die Kandidaturen in einem radikaldemokratischen Prozess in Tausenden von Nachbarschafts-Versammlungen aufgestellt werden. Dabei gibt es keine Parteien.

Aber die Medien, die von der Regierung der USA finanziert werden – und würden diese ohne diese Finanzierung existieren – gehen noch weiter: sie erzählen uns sogar von „Wahlbetrug“. Die Wahlbeteiligung von 76 % sei falsch. Beweise dafür? Menschen, die wenig Leute sahen, die in ihrem Viertel zur Wahl gingen (12). „Es wurde berichtet von Wahllokalen, die weitgehend leer waren“ (13), schrieb in der spanischen Tageszeitung ABC Camila Acosta, die ihrerseits bezahlt wird vom Medium Cubanet, oder was das Gleiche ist, die einen Teil ihres Gehaltes von der Regierung der USA bezieht, die dieses Medium unterhält.

Ein anderes Medium, das vom Geld aus Washington lebt – und das ohne dieses genauso wenig existieren würde, „Diario de Cuba“ (15) präsentiert als  definitiven „Beweis“ für den Wahlbetrug in Kuba eine simple mathematische Operation“. Das Diario versichert, dass es „mathematisch unmöglich ist, dass in 12 Stunden sechs Millionen Wähler“ ohne Schlangen abstimmen können. Schlussfolgerung: „Das ist Betrug“ (16). Ja, aber Betrug an der Intelligenz. Betrug an der journalistischen Professionalität. Und ganz besonders Betrug an den Steuerzahlern der USA, die mit ihren Steuern mehr als 20 Pamphlete wie dieses finanzieren (17).

 1. https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba-italiano
 2. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230509/103168/103168-caimanera-claves-de-un-globo-mediatico-italiano-deutsch-ellinika-english-francais
 3. https://www.cubainformacion.tv/cuba/20230505/103120/103120-holguin-camagueey-guantanamo-cienfuegos-las-tunas-toda-cuba-en-las-plazas
 4. http://www.cubadebate.cu/opinion/2023/03/29/la-victoria-de-cuba/
 5. http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/03/30/cuba-gano-prevalecio-el-voto-por-todos-los-candidatos/
 6. http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/03/29/el-pueblo-cubano-es-el-principal-protagonista-de-la-victoria-en-las-elecciones-nacionales/
 7. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-celebra-elecciones-completamente-fraudulentas-n5333010
 8. https://www.eldebate.com/internacional/20230402/cuba-64-anos-fraude-electoral_104405.html
 9. https://www.cubanet.org/opiniones/referendos-y-elecciones-en-cuba-historia-de-una-estafa/
 10. https://www.ondavasca.com/baja-afluencia-en-las-primeras-horas-de-las-municipales-en-cuba/
 11. https://www.rtve.es/noticias/20230327/cuba-registra-participacion-baja-elecciones/2433390.shtml
 12. https://diariodecuba.com/cuba/1680087565_46104.html
 13. https://www.abc.es/internacional/record-abstencion-farsa-electoral-parlamento-cubano-20230327182326-nt.html
 14. http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/03/usaid-ned-adn-el-negocio-de-la-democracia-en-cuba-esta-en-auge/
 15. http://www.cubadebate.cu/especiales/2019/03/18/pagos-de-la-ned-para-cambio-de-regimen-en-cuba/
 16. https://diariodecuba.com/cuba/1680107369_46137.html
 17. http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/11/la-ned-persiste-en-cuba-cual-hiena-hambrienta/

 

Cuba: Electoral fraud or radical democracy?

José Manzaneda, coordinator of Cubainformación. Translated by Laura V. Mor.- Cuba is suffering a serious economic situation, which main cause is the sanctions and the persecution from the US Government of all income and investments on the Island. How it´s obviously, the shortage generates social discontent (1).

There have been small protests in some parts of the country, asking the authorities to end electrical blackouts, for example (2). Meanwhile, the government that caused the situation (the US government) pays millions of dollars to various political and media actors, with the aim of converting these incidents into a politically oriented social outbreak. To date, it has not succeeded. Neither is the expected repressive response, essential to escalate the conflict. In any other country, the social scenario would already be one of violence and chaos. Definitely.

However, large mobilizations of support for the Revolution continue in Cuba with millions of people in the streets, such as the recent ones for May Day (3); and the vast majority of the population has atended to three electoral processes in the last six months, carried out in moments of acute crisis (4).

That participation has been less than years ago. It´s obvious. Can anyone think that rates above 90% can be maintained like a decade ago with such an economic war and with the brutal communication war in the media and social networks, aimed at making Cuban public opinion blame the situation on its government? That's impossible.

But what is surprising and, therefore, it should be newsworthy and the object of journalistic curiosity, is that 76% of the population went to the polls in the last general elections even under such circumstances (5). A very high participation rate in an international comparison (6).

But not. The corporate press prefers to explain this saying that Cuban democracy is a "farce" (7) (8) (9). A farce endorsed, apparently, by the majority of the people.

In a widely publicized note, the Spanish news agency EFE claimed that "when the polling stations opened (...) there was a longer line at a bakery than at the polling station" (10). And they call this serious and respectable journalism. Speechless.

The website of Radio Televisión Española told us that "only the party of the president up to now appeared" (11). Flagrant lie, because the Communist Party has no role in the elections, where the candidacies come from a process of radical democracy with thousands of neighborhood meetings. There are no parties.

But from the media financed by the US Government -and which would not exist without it- they go further: they even talk to us about "fraud". The 76% figure is false. Tests? People who saw very few people voting in their neighborhood (12). “Mostly empty polling stations were reported” (13), Camila Acosta wrote in the Spanish newspaper ABC who earns money from Cubanet, or what is the same, receives part of her salary from the US Government, which maintains this media press (14).

Another digital site supported with money from Washington -and which would not exist without it either-, "Diario de Cuba" (15), presented "the definitive" proof "of electoral fraud in Cuba in a simple mathematical operation”. Diario de Cuba assured that "it´s mathematically impossible that 12 hours" reach "for six million" to vote with hardly any queues. Conclusion: "This is fraud" (16). Yes, an intelligence fraud, a journalistic profession fraud and, above all, fraud against American taxpayers who support with their taxes more than twenty libels like this one (17).

 1. https://www.cubainformacion.tv/opinion/20210809/92699/92699-sos-bloqueo-cuba-italiano
 2. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230509/103168/103168-caimanera-claves-de-un-globo-mediatico-italiano-deutsch-ellinika-english-francais
 3. https://www.cubainformacion.tv/cuba/20230505/103120/103120-holguin-camagueey-guantanamo-cienfuegos-las-tunas-toda-cuba-en-las-plazas
 4. http://www.cubadebate.cu/opinion/2023/03/29/la-victoria-de-cuba/
 5. http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/03/30/cuba-gano-prevalecio-el-voto-por-todos-los-candidatos/
 6. http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/03/29/el-pueblo-cubano-es-el-principal-protagonista-de-la-victoria-en-las-elecciones-nacionales/
 7. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-celebra-elecciones-completamente-fraudulentas-n5333010
 8. https://www.eldebate.com/internacional/20230402/cuba-64-anos-fraude-electoral_104405.html
 9. https://www.cubanet.org/opiniones/referendos-y-elecciones-en-cuba-historia-de-una-estafa/
 10. https://www.ondavasca.com/baja-afluencia-en-las-primeras-horas-de-las-municipales-en-cuba/
 11. https://www.rtve.es/noticias/20230327/cuba-registra-participacion-baja-elecciones/2433390.shtml
 12. https://diariodecuba.com/cuba/1680087565_46104.html
 13. https://www.abc.es/internacional/record-abstencion-farsa-electoral-parlamento-cubano-20230327182326-nt.html
 14. http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/03/usaid-ned-adn-el-negocio-de-la-democracia-en-cuba-esta-en-auge/
 15. http://www.cubadebate.cu/especiales/2019/03/18/pagos-de-la-ned-para-cambio-de-regimen-en-cuba/
 16. https://diariodecuba.com/cuba/1680107369_46137.html
 17. http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/11/la-ned-persiste-en-cuba-cual-hiena-hambrienta/

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion
https://twitter.com/cubainformacion
https://www.instagram.com/cubainformacion/
https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
https://www.tiktok.com/@cubainformacion.tv

Telegram: https://t.me/cubainformacion
Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo

Especiales
Una flotta fantasma per aggirare il blocco a Cuba? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Ένας στόλος-&p...
Turismo a Cuba: chiavi di una guerra (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Τουρισμός στην...
Investimento a Cuba sotto il fuoco mediatico (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Investment in Cuba under media fire (English version: click CC on vi...
Lo último
La Columna
La Revista