The silence of the European lambs: will we let them lead us to the nuclear slaughterhouse? (English version: click CC on video screen, select language and play. Text in English can be found below).

Η σιωπή των ευρωπαϊκών αμνών: Θα τους αφήσουμε να μας οδηγήσουν στοπυρηνικό σφαγείο; (Ελληνική  έκδοση: κάντε κλικ στο CC στο βίντεο, επιλέξτε γλώσσα και αναπαράγετε. Μπορείτε να διαβάσετε το ελληνικό κείμενο παρακάτω)

Il silenzio degli agnelli europei: lasceremo che ci portino al macello nucleare? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Le silence des agneaux européens : Nous laisserons-nous emmener à l’abattoir nucléaire ? (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

Das Schweigen der europäischen Lämmer: Lassen wir uns zur nuklearen Schlachtbank treiben? (Für die deutsche Version bitte über dem Bildschirm "CC" anklicken, die Sprache wählen und wiedergeben. Der deutsche Text ist auch auf dieser Seite weiter unten zu finden).


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Coordinación de subtitulaciones: Antonio García Moreno. Presentación: Lázaro Oramas.

Foto para la portada: European Commission (Dati Bendo) - Creative Commons.

Espacio “Doble rasero” en Cubainformación TV

El silencio de los corderos europeos: ¿dejaremos que nos lleven al matadero nuclear?

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Se cumplen 61 años del inicio de la cooperación médica de Cuba que, en este tiempo, ha realizado, en 165 países, 16 millones de cirugías y 2.242 millones de consultas gratuitas (1).

Pero, de este ejemplo gigante de humanismo y de solidaridad, realizado por un país pequeño y pobre, ¿qué le llega a la opinión pública internacional? Escandalosas mentiras sobre “médicos esclavos” (2). Es decir, el relato que disemina el Gobierno de EEUU a través de medios y ONG que dirige, financia y utiliza como agentes de lobby político contra Cuba (3).

Los medios europeos nos inundan de propaganda sobre el “peligro ruso” (4). Pero el único jefe de gobierno de la Unión Europea al que han intentado asesinar -¡curioso!- lo ha sido por su negativa a entregar armas a Ucrania… contra Rusia: el de Eslovaquia (5).

¿Han oído alguna tertulia en la se denuncien las palabras recientes del ministro británico David Cameron? "Es una extraordinariamente buena relación coste-beneficio para EEUU: con un 10% del presupuesto de defensa, casi la mitad del equipo militar ruso previo a la guerra en Ucrania ha sido destruida, sin que se haya perdido una sola vida estadounidense" (6). ¿Por qué no hay un solo editorial que señale a estos políticos irresponsables, que nos llevan a una guerra nuclear y para quienes las vidas ucranianas son mero “coste-beneficio”?

Intoxicada por la propaganda, la ciudadanía europea es llevada dócilmente al matadero. Pero que nadie ponga en duda su libertad (7). Aunque la Unión Europea vaya a prohibir otros cuatro medios rusos y a ilegalizar todo partido, medio u ONG que reciba fondos de Moscú (8). Todo, con el aplauso de los medios. Los mismos que tanto han atacado a Cuba por sancionar a periodistas mercenarios pagados por la Casa Blanca (9).

El cinismo europeo es patente en el nuevo capítulo del Euromaidán que se desarrolla en Georgia. Allí, una "ley de agentes extranjeros" fiscalizará la financiación externa de medios y ONG (10). Es una ley, además, similar a la que existe en otros países, como EEUU o Rusia (11). Pero los medios europeos prefieren llamarla “la ley rusa” (12). Y vemos a políticos de Alemania, Estonia, Letonia y Lituania encabezando manifestaciones en Tbilisi, precisamente contra dicha ley (13). ¿Qué diría la prensa europea si ministros rusos, cubanos o chinos encabezaran protestas en París o Berlín?

Polonia va a gastar 375 millones más para hacer “intransitable” la valla antiimigrantes que construyó en su frontera con Bielorrusia (14). ¿Han leído en la prensa alguna comparación entre este y otros muros del capitalismo rico, con el muro de Berlín? ¿Por qué este sí era un muro contra la libertad y los derechos de las personas, y aquellos no?

El Gobierno de EEUU no solo arma y protege al estado más genocida del mundo: Israel. Además, reprime con brutalidad a la comunidad universitaria de su propio país, solidaria con el pueblo palestino (15). Vemos cómo la policía estadounidense muestra, ante las cámaras de televisión, los rostros de los jóvenes detenidos, para así marcarlos y aplicar un férreo control social y laboral (16). Y decenas de profesoras y profesores están siendo despedidos por su apoyo a las protestas (17). Sin escándalo mediático. Pero si un estudiante o profesor tiene el menor problema en Cuba, entonces sí: leemos entrevistas y reportajes sobre la falta de libertad en las universidades cubanas (18).

Ecuador se ha convertido ya en el primer exportador de cocaína (19). El crimen organizado controla parte del país, y el Gobierno ha decretado el estado de excepción en varias zonas (20). ¿Se imaginan que algo de esto ocurriera en Cuba? Nos hablarían entonces, del “colapso” de un sistema “fallido”. Por cierto, Ecuador, a pesar de ser un país petrolero, vive, como Cuba, una crisis de apagones eléctricos (21). Pero los únicos apagones que son noticia ya saben cuáles son (22).

Francia trata de controlar la protesta independentista en su colonia de Nueva Caledonia. Ha habido ya seis muertes y 280 detenciones (23), las autoridades han impuesto el toque de queda (24) y prohibieron durante días la red social TikTok (25). Ahora, imaginen que sucediera en Cuba. ¿Cuántas veces leeríamos las palabras “libertad” y “represión” (25)?

 1. https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/05/23/mundo/cumple-161-anos-colaboracion-medica-internacional-de-cuba-8496
 2. https://www.elcorreo.com/internacional/nueva-esclavitud-cubana-instala-espana-20240211003342-ntrc.html
 3. https://www.infobae.com/america/opinion/2022/07/28/esclavitud-moderna-el-enfermizo-negocio-de-los-medicos-cubanos/
 4. https://www.larazon.es/internacional/europa/peligro-guerra-nuclear-bastante-alto-temibles-archivos-militares-que-rusia-planea-usar-armas-nucleares_2024022865df6a46566e5f0001964467.html
 5. https://www.20minutos.es/noticia/5295614/0/hombre-que-ataco-primer-ministro-eslovaquia-alega-que-disparo-para-que-continuara-ayuda-militar-ucrania/
 6. https://x.com/manelmarquez/status/1791441952174379318
 7. https://es.euronews.com/2022/03/02/ucrania-crisis-ue-rt
 8. https://www.rtve.es/noticias/20240515/ue-acuerda-prohibir-partidos-politicos-ongs-medios-comunicacion-reciban-fondos-rusos/16105120.shtml?s=09 
 9. https://www.dw.com/es/cuba-excluye-a-medios-independientes-en-ley-de-comunicaci%C3%B3n/a-65738985
 10. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/georgia-entra-en-vigor-pol%C3%A9mica-ley-de-influencia-extranjera/ar-BB1nxacQ
 11. https://www.dw.com/es/en-qu%C3%A9-pa%C3%ADses-hay-una-ley-de-agentes-extranjeros/a-59870085
 12. https://twitter.com/JimmydeCuba/status/1789829525628395815
 13. https://x.com/manelmarquez/status/1791013005099983202
 14. https://es.euronews.com/my-europe/2024/05/27/polonia-refuerza-sus-frontera-con-rusia-y-bielorrusia
 15. https://x.com/LadoNoticias/status/1792055315233452314
 16. https://x.com/El_Doomer/status/1786357483398902136
 17. https://cubaenresumen.org/2024/05/24/el-nuevo-macartismo-profesores-en-eeuu-pierden-sus-empleos-por-oponerse-a-la-masacre-en-gaza-i-parte/
 18. https://adncuba.com/derechos-humanos/detienen-profesora-alina-barbara-lopez-cuando-se-dirigia-la-habana
 19. https://www.antena3.com/noticias/mundo/como-pasado-ecuador-ser-pais-transito-droga-mayor-exportador-coca-europa_20240111659fcb06cf867300018a1225.html
 20. https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/ecuador-decreta-nuevo-estado-de-excepcion-sirve-para-combatir-el-crimen-organizado-daniel-noboa-en-que-provincias-de-ecuador-hay-estado-de-excepcion-human-rights-watch-hrw-noticia/
 21. https://www.energiaestrategica.com/las-recomendaciones-para-reducir-la-duracion-y-costo-de-los-apagones-en-el-ecuador/
 22. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-vive-otro-fin-semana-oscuras-n5357655
 23. https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/macron-denuncia-desde-nueva-caledonia-un-movimiento-insurreccional-absolutamente-in%C3%A9dito-y-advierte-de-que-ir%C3%A1-hasta-el-final/ar-BB1mUIA1
 24. https://www.barrons.com/news/spanish/levantado-el-estado-de-emergencia-en-nueva-caledonia-1143673a
 25. https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/12838430/05/24/francia-levanta-la-prohibicion-a-tiktok-en-nueva-caledonia-por-que-macron-la-habia-vetado.html
 26. https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2024-05-24/rosa-maria-paya-hay-millones-de-euros-del-pueblo-espanol-financiando-la-represion-en-cuba-y-el-terrorismo-7130250/

 

The silence of the European lambs: will we let them lead us to the nuclear slaughterhouse?

José Manzaneda, coordinator of Cubainformación. Translated by Laura V. Mor.- It has been 61 years since the beginning of Cuba's medical cooperation which has performed 16 million surgeries and 2,242 million free consultations in 165 countries during this time (1).

But what chapter of this gigantic example of humanism and solidarity, carried out by a small and poor country, reach to the international public opinion? Scandalous lies about “slave doctors” (2). That is, the story disseminated by the US Government through the media and NGOs that it directs, finances and uses as agents of political lobbying against Cuba (3).

The European media flood us with propaganda about the “Russian danger” (4). But the only government´s chief of the European Union who has been tried to be assassinated - curious! - has been for his refusal to deliver arms to Ukraine... against Russia: Slovakia´s one (5).

Have you heard any talk shows denouncing the recent words of British Minister David Cameron? “It is an extraordinarily good cost-benefit ratio for the US: with 10% of the defense budget, almost half of Russia's pre-war military equipment in Ukraine has been destroyed, without a single American life being lost”.(6) Why is there not a single editorial pointing the finger at these irresponsible politicians, who are leading us into a nuclear war and for whom Ukrainian lives are mere “cost-benefit”?

Intoxicated by the propaganda, the European citizenship is meekly led to the slaughterhouse. But let no one doubt their freedom (7). Even if the European Union is going to ban other four Russian media and to outlaw any party, media or NGO receiving funds from Moscow (8). All this with the applause of the media. The same media that have attacked Cuba for sanctioning mercenary journalists paid by the White House (9).

European cynicism is evident in the new chapter of the Euromaidan that is developing in Georgia. A “law on foreign agents” will control the external financing of the media and NGOs there (10). It´s a law, moreover, similar to that existing in other countries, such as the USA or Russia (11). But the European media prefer to call it “the Russian law” (12). And we see politicians from Germany, Estonia, Latvia and Lithuania leading demonstrations in Tbilisi, precisely against this law (13). What would the European press say if Russian, Cuban or Chinese ministers were leading protests in Paris or Berlin?

Poland is going to spend 375 million more to make “impassable” the anti-immigrant fence it built on its border with Belarus (14). Have you read in the press any comparison between this and other walls of rich capitalism, with the Berlin Wall? Why this one was a wall against freedom and people's rights, and those were not?

The US government not only arms and protects the most genocidal state in the world: Israel. It also brutally represses with brutality the university community of its own country, in solidarity with the Palestinian people (15). We see how the U.S. police show in front of the television cameras, the faces of the detained young people, in order to mark them and apply an iron social and labor control (16). And dozens of teachers are being fired for their support to the protests (17). No media scandal. But if a student or professor has the slightest problem in Cuba, we read interviews and reports about the lack of freedom in Cuban universities (18).

Ecuador has already become the leading exporter of cocaine (19). Organized crime controls part of the country and the government has decreed a state of emergency in several areas (20). Can you imagine any of this happening in Cuba? They would speak of the “collapse” of a “failed” system. By the way, Ecuador, in spite of being an oil country, is experiencing a crisis of electrical blackouts like Cuba (21). But the only blackouts that are news, you know what they are (22).

France is trying to control the independence protest in its colony of New Caledonia. There have already been six deaths and 280 arrests (23), the authorities have imposed a curfew (24) and banned the social network TikTok for days (25). Now, imagine if it happened in Cuba, how many times would we read the words “freedom” and “repression” (25)?

 1. https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/05/23/mundo/cumple-161-anos-colaboracion-medica-internacional-de-cuba-8496
 2. https://www.elcorreo.com/internacional/nueva-esclavitud-cubana-instala-espana-20240211003342-ntrc.html
 3. https://www.infobae.com/america/opinion/2022/07/28/esclavitud-moderna-el-enfermizo-negocio-de-los-medicos-cubanos/
 4. https://www.larazon.es/internacional/europa/peligro-guerra-nuclear-bastante-alto-temibles-archivos-militares-que-rusia-planea-usar-armas-nucleares_2024022865df6a46566e5f0001964467.html
 5. https://www.20minutos.es/noticia/5295614/0/hombre-que-ataco-primer-ministro-eslovaquia-alega-que-disparo-para-que-continuara-ayuda-militar-ucrania/
 6. https://x.com/manelmarquez/status/1791441952174379318
 7. https://es.euronews.com/2022/03/02/ucrania-crisis-ue-rt
 8. https://www.rtve.es/noticias/20240515/ue-acuerda-prohibir-partidos-politicos-ongs-medios-comunicacion-reciban-fondos-rusos/16105120.shtml?s=09 
 9. https://www.dw.com/es/cuba-excluye-a-medios-independientes-en-ley-de-comunicaci%C3%B3n/a-65738985
 10. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/georgia-entra-en-vigor-pol%C3%A9mica-ley-de-influencia-extranjera/ar-BB1nxacQ
 11. https://www.dw.com/es/en-qu%C3%A9-pa%C3%ADses-hay-una-ley-de-agentes-extranjeros/a-59870085
 12. https://twitter.com/JimmydeCuba/status/1789829525628395815
 13. https://x.com/manelmarquez/status/1791013005099983202
 14. https://es.euronews.com/my-europe/2024/05/27/polonia-refuerza-sus-frontera-con-rusia-y-bielorrusia
 15. https://x.com/LadoNoticias/status/1792055315233452314
 16. https://x.com/El_Doomer/status/1786357483398902136
 17. https://cubaenresumen.org/2024/05/24/el-nuevo-macartismo-profesores-en-eeuu-pierden-sus-empleos-por-oponerse-a-la-masacre-en-gaza-i-parte/
 18. https://adncuba.com/derechos-humanos/detienen-profesora-alina-barbara-lopez-cuando-se-dirigia-la-habana
 19. https://www.antena3.com/noticias/mundo/como-pasado-ecuador-ser-pais-transito-droga-mayor-exportador-coca-europa_20240111659fcb06cf867300018a1225.html
 20. https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/ecuador-decreta-nuevo-estado-de-excepcion-sirve-para-combatir-el-crimen-organizado-daniel-noboa-en-que-provincias-de-ecuador-hay-estado-de-excepcion-human-rights-watch-hrw-noticia/
 21. https://www.energiaestrategica.com/las-recomendaciones-para-reducir-la-duracion-y-costo-de-los-apagones-en-el-ecuador/
 22. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-vive-otro-fin-semana-oscuras-n5357655
 23. https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/macron-denuncia-desde-nueva-caledonia-un-movimiento-insurreccional-absolutamente-in%C3%A9dito-y-advierte-de-que-ir%C3%A1-hasta-el-final/ar-BB1mUIA1
 24. https://www.barrons.com/news/spanish/levantado-el-estado-de-emergencia-en-nueva-caledonia-1143673a
 25. https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/12838430/05/24/francia-levanta-la-prohibicion-a-tiktok-en-nueva-caledonia-por-que-macron-la-habia-vetado.html
 26. https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2024-05-24/rosa-maria-paya-hay-millones-de-euros-del-pueblo-espanol-financiando-la-represion-en-cuba-y-el-terrorismo-7130250/

 

Η σιωπή των ευρωπαϊκών αμνών: Θα τους αφήσουμε να μας οδηγήσουν στοπυρηνικό σφαγείο;

José Manzaneda, συντονιστής του Cubainformación / Ελληνικοί υπότιτλοι: La Red Solid@ria Griega- Έχουν περάσει 61 χρόνια από την έναρξη της ιατρικής συνεργασίας με την Κούβα, η οποία, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχει πραγματοποιήσει 16 εκατομμύρια χειρουργικές επεμβάσεις και 2,2δις δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε 165 χώρες (1).

 Τι σημαίνει όμως αυτό το γιγαντιαίο παράδειγμα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης, που πραγματοποιείται από μια μικρή και φτωχή χώρα, για τη διεθνή κοινή γνώμη; Σκανδαλώδη ψέματα για τους "γιατρούς-σκλάβους" (2). Με άλλα λόγια, η ιστορία που διαδίδεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ μέσω των μέσων ενημέρωσης και των ΜΚΟ που κατευθύνει, χρηματοδοτεί και χρησιμοποιεί ως φορείς πολιτικής πίεσης κατά της Κούβας (3).

Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης μας κατακλύζουν με προπαγάνδα για τον "ρωσικό κίνδυνο" (4). Αλλά ο μόνος αρχηγός κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει επιχειρηθεί να δολοφονηθεί - περίεργο- ήταν για την άρνησή του να παραδώσει όπλα στην Ουκρανία... κατά της Ρωσίας: αυτός της Σλοβακίας (5).

 Έχετε ακούσει καμία εκπομπή να καταγγέλλει τα πρόσφατα λόγια του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον: "Πρόκειται για μια εξαιρετικά καλή σχέση κόστους-οφέλους για τις ΗΠΑ: με το 10% του αμυντικού προϋπολογισμού, καταστράφηκε σχεδόν ο μισός προπολεμικός στρατιωτικός εξοπλισμός της Ρωσίας στην Ουκρανία, χωρίς να χαθεί ούτε μια αμερικανική ζωή" (6). Γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα κύριο άρθρο που να δείχνει με το δάχτυλο αυτούς τους ανεύθυνους πολιτικούς, που μας οδηγούν σε πυρηνικό πόλεμο και για τους οποίους οι ουκρανικές ζωές είναι απλό "κόστος-όφελος";

 Μεθυσμένοι από την προπαγάνδα, οι Ευρωπαίοι πολίτες οδηγούνται με πραότητα στη σφαγή. Αλλά ας μην αμφιβάλλει κανείς για την ελευθερία τους (7). Ακόμη και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να απαγορεύσει τέσσερα ακόμη ρωσικά μέσα ενημέρωσης και να θέσει εκτός νόμου κάθε κόμμα, μέσο ενημέρωσης ή ΜΚΟ που λαμβάνει χρηματοδότηση από τη Μόσχα (8). Όλα αυτά με το χειροκρότημα των μέσων ενημέρωσης. Τα ίδια μέσα ενημέρωσης που επιτέθηκαν τόσο πολύ στην Κούβα για την επιβολή κυρώσεων σε μισθοφόρους δημοσιογράφους που πληρώνονται από τον Λευκό Οίκο (9).

   Ο ευρωπαϊκός κυνισμός είναι εμφανής στο νέο κεφάλαιο του Euromaidan στη Γεωργία. Εκεί, ένας "νόμος για τους ξένους πράκτορες" θα ελέγχει την εξωτερική χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης και των ΜΚΟ (10). Πρόκειται για έναν νόμο παρόμοιο με αυτούς που υπάρχουν σε άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία (11). Αλλά τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης προτιμούν να τον αποκαλούν "ρωσικό νόμο" (12). Και βλέπουμε πολιτικούς από τη Γερμανία, την Εσθονία, τη Λετονία και στην Τιφλίδατη Λιθουανία να ηγούνται διαδηλώσεων  ακριβώς εναντίον αυτού του νόμου (13). Τι θα έλεγε ο ευρωπαϊκός Τύπος αν Ρώσοι, Κουβανοί ή Κινέζοι υπουργοί ηγούνταν  διαδηλώσεων στο Παρίσι ή στο Βερολίνο;

Η Πολωνία πρόκειται να δαπανήσει άλλα 375 εκατομμύρια για να κάνει "αδιάβατο" τον αντιμεταναστευτικό φράχτη που έχτισε στα σύνορά της με τη Λευκορωσία (14). Έχετε διαβάσει στον Τύπο κάποια σύγκριση αυτού και άλλων τειχών του πλούσιου καπιταλισμού, με το τείχος του Βερολίνου; Γιατί αυτό ήταν τείχος κατά της ελευθερίας και των δικαιωμάτων των ανθρώπων και όχι εκείνα; δ  Η Πολωνία πρόκειται να δαπανήσει άλλα 375 εκατομμύρια για να κάνει "αδιάβατο" τον αντιμεταναστευτικό φράχτη που έχτισε στα σύνορά της με τη Λευκορωσία (14). Έχετε διαβάσει στον Τύπο κάποια σύγκριση αυτού και άλλων τειχών του πλούσιου καπιταλισμού, με το τείχος του Βερολίνου; Γιατί αυτό ήταν τείχος κατά της ελευθερίας και των δικαιωμάτων των ανθρώπων. ενώ  αυτά;

  Η κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο εξοπλίζει και προστατεύει το πιο γενοκτόνο κράτος στον κόσμο, το Ισραήλ. Καταπιέζει επίσης βάναυσα την πανεπιστημιακή κοινότητα στη χώρα της, η οποία είναι αλληλέγγυα στον παλαιστινιακό λαό (15). (15) Βλέπουμε πώς η βορειοαμερικανική αστυνομία δείχνει τα πρόσωπα των συλληφθέντων νέων  τηλεοπτικές κάμερες, προκειμένου να τους σημαδέψει και να εφαρμόσει έναν σιδερένιο κοινωνικό και εργασιακό έλεγχο (16). Και δεκάδες καθηγητές απολύονται για την υποστήριξή τους στις διαδηλώσεις (17). Κανένα σκάνδαλο στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά αν κάποιος φοιτητής ή καθηγητής έχει το παραμικρό πρόβλημα στην Κούβα, τότε ναι: διαβάζουμε συνεντεύξεις και ρεπορτάζ για την έλλειψη ελευθερίας στα κουβανικά πανεπιστήμια (18).

Το Εκουαδόρ έχει ήδη καταστεί ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κοκαΐνης (19). Το οργανωμένο έγκλημα ελέγχει μέρος της χώρας και η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αρκετές περιοχές (20). Μπορείτε να φανταστείτε ότι κάτι από αυτά θα συνέβαινε στην Κούβα; Τότε θα μιλούσαμε για την "κατάρρευση" ενός "αποτυχημένου" συστήματος. Παρεμπιπτόντως, το Εκουαδόρ, παρότι είναι πετρελαιοπαραγωγός χώρα, βιώνει, όπως και η Κούβα, μια κρίση διακοπών ρεύματος (21). Αλλά οι μόνες διακοπές ρεύματος που βγαίνουν στις ειδήσεις, ξέρετε ποιες είναι (22).

  Η Γαλλία προσπαθεί να ελέγξει τις διαδηλώσεις για την ανεξαρτησία στην αποικία της, τη Νέα Καληδονία. Έχουν ήδη σημειωθεί έξι θάνατοι και 280 συλλήψεις (23), οι αρχές έχουν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας (24) και έχουν απαγορεύσει το κοινωνικό δίκτυο TikTok για μέρες (25). Φανταστείτε τώρα να συνέβαινε αυτό στην Κούβα: πόσες φορές θα διαβάζαμε τις λέξεις "ελευθερία" και "καταστολή" (25);

 1. https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/05/23/mundo/cumple-161-anos-colaboracion-medica-internacional-de-cuba-8496
 2. https://www.elcorreo.com/internacional/nueva-esclavitud-cubana-instala-espana-20240211003342-ntrc.html
 3. https://www.infobae.com/america/opinion/2022/07/28/esclavitud-moderna-el-enfermizo-negocio-de-los-medicos-cubanos/
 4. https://www.larazon.es/internacional/europa/peligro-guerra-nuclear-bastante-alto-temibles-archivos-militares-que-rusia-planea-usar-armas-nucleares_2024022865df6a46566e5f0001964467.html
 5. https://www.20minutos.es/noticia/5295614/0/hombre-que-ataco-primer-ministro-eslovaquia-alega-que-disparo-para-que-continuara-ayuda-militar-ucrania/
 6. https://x.com/manelmarquez/status/1791441952174379318
 7. https://es.euronews.com/2022/03/02/ucrania-crisis-ue-rt
 8. https://www.rtve.es/noticias/20240515/ue-acuerda-prohibir-partidos-politicos-ongs-medios-comunicacion-reciban-fondos-rusos/16105120.shtml?s=09 
 9. https://www.dw.com/es/cuba-excluye-a-medios-independientes-en-ley-de-comunicaci%C3%B3n/a-65738985
 10. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/georgia-entra-en-vigor-pol%C3%A9mica-ley-de-influencia-extranjera/ar-BB1nxacQ
 11. https://www.dw.com/es/en-qu%C3%A9-pa%C3%ADses-hay-una-ley-de-agentes-extranjeros/a-59870085
 12. https://twitter.com/JimmydeCuba/status/1789829525628395815
 13. https://x.com/manelmarquez/status/1791013005099983202
 14. https://es.euronews.com/my-europe/2024/05/27/polonia-refuerza-sus-frontera-con-rusia-y-bielorrusia
 15. https://x.com/LadoNoticias/status/1792055315233452314
 16. https://x.com/El_Doomer/status/1786357483398902136
 17. https://cubaenresumen.org/2024/05/24/el-nuevo-macartismo-profesores-en-eeuu-pierden-sus-empleos-por-oponerse-a-la-masacre-en-gaza-i-parte/
 18. https://adncuba.com/derechos-humanos/detienen-profesora-alina-barbara-lopez-cuando-se-dirigia-la-habana
 19. https://www.antena3.com/noticias/mundo/como-pasado-ecuador-ser-pais-transito-droga-mayor-exportador-coca-europa_20240111659fcb06cf867300018a1225.html
 20. https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/ecuador-decreta-nuevo-estado-de-excepcion-sirve-para-combatir-el-crimen-organizado-daniel-noboa-en-que-provincias-de-ecuador-hay-estado-de-excepcion-human-rights-watch-hrw-noticia/
 21. https://www.energiaestrategica.com/las-recomendaciones-para-reducir-la-duracion-y-costo-de-los-apagones-en-el-ecuador/
 22. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-vive-otro-fin-semana-oscuras-n5357655
 23. https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/macron-denuncia-desde-nueva-caledonia-un-movimiento-insurreccional-absolutamente-in%C3%A9dito-y-advierte-de-que-ir%C3%A1-hasta-el-final/ar-BB1mUIA1
 24. https://www.barrons.com/news/spanish/levantado-el-estado-de-emergencia-en-nueva-caledonia-1143673a
 25. https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/12838430/05/24/francia-levanta-la-prohibicion-a-tiktok-en-nueva-caledonia-por-que-macron-la-habia-vetado.html
 26. https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2024-05-24/rosa-maria-paya-hay-millones-de-euros-del-pueblo-espanol-financiando-la-represion-en-cuba-y-el-terrorismo-7130250/

 

Il silenzio degli agnelli europei: lasceremo che ci portino al macello nucleare?

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformación

Traduzione: Francesco Monterisi

Si celebrano 61 anni dall'inizio della cooperazione medica di Cuba che, ad oggi, ha realizzato, in 165 paesi, 16 milioni di interventi chirurgici e 2242 milioni di visite gratuite (1).

Ma, di questo esempio gigante di umanismo e solidarietà, realizzato da un piccolo e povero paese, cosa arriva all'opinione pubblica internazionale? Scandalose menzogne su "medici schiavi" (2). Cioè, il racconto che diffonde il governo USA attraverso media e ONG che dirige, finanzia e utilizza come agenti di pressione politica contro Cuba (3).

I media europei ci inondano di propaganda sul "pericolo russo" (4). Ma l'unico capo di governo dell'Unione Europea che hanno tentato di assassinare - curioso! - è stato per il suo rifiuto di consegnare armi all'Ucraina... contro la Russia: quello della Slovacchia (5).

Avete sentito qualche dibattito in cui si denuncino le recenti parole dell'ex ministro britannico David Cameron? "È una straordinariamente buona relazione costo-beneficio per gli USA: con il 10% del budget della difesa, quasi la metà dell'equipaggiamento militare russo precedente alla guerra in Ucraina è stato distrutto, senza che si sia persa una sola vita statunitense" (6). Perché non c'è un solo editoriale che punti il dito contro questi politici irresponsabili, che ci portano a una guerra nucleare e per i quali le vite ucraine sono mero "costo-beneficio"?

Intossicata dalla propaganda, la cittadinanza europea viene condotta docilmente al macello. Ma che nessuno metta in dubbio la sua libertà (7). Anche se l'Unione Europea vieterà altri quattro media russi e renderà illegali qualsiasi partito, media o ONG che riceva fondi da Mosca (8). Tutto, con l'applauso dei media. Gli stessi che tanto hanno attaccato Cuba per aver sanzionato giornalisti mercenari pagati dalla Casa Bianca (9).

Il cinismo europeo è palese nel nuovo capitolo dell'Euromaidan che si sviluppa in Georgia. Lì, una "legge sugli agenti stranieri" controllerà il finanziamento esterno dei media e ONG (10). È una legge, inoltre, simile a quella che esiste in altri paesi, come USA o Russia (11). Ma i media europei preferiscono chiamarla "la legge russa" (12). E vediamo politici di Germania, Estonia, Lettonia e Lituania capeggiando manifestazioni a Tbilisi, proprio contro questa legge (13). Cosa direbbe la stampa europea se ministri russi, cubani o cinesi guidassero proteste a Parigi o Berlino?

La Polonia spenderà altri 375 milioni per rendere "intransitabile" la barriera anti-immigrati costruita al confine con la Bielorussia (14). Avete letto, sulla stampa, qualche confronto tra questo e altri muri del capitalismo ricco, con il muro di Berlino? Perché questo sì era un muro contro la libertà e i diritti delle persone, e quelli no?

Il governo USA non solo arma e protegge lo stato più genocida del mondo: Israele. Inoltre, reprime con brutalità la comunità universitaria del proprio paese, solidale con il popolo palestinese (15). Vediamo come la polizia USA mostri, davanti alle telecamere televisive, i volti dei giovani detenuti, per così marchiarli e applicare un rigido controllo sociale e lavorativo (16). E decine di professori/esse vengono licenziati per il loro supporto alle proteste (17). Senza scandalo mediatico. Ma se uno studente o un professore ha il minimo problema a Cuba, allora sì: leggiamo interviste e reportage sulla mancanza di libertà nelle università cubane (18).

L'Ecuador si è convertito nel primo esportatore di cocaina (19). Il crimine organizzato controlla parte del paese, e il governo ha decretato lo stato di eccezione in diverse zone (20). Immaginate che qualcosa del genere accada a Cuba? Allora ci parlerebbero del "collasso" di un sistema "fallito". Tra l'altro, l'Ecuador, pur essendo un Paese petrolifero, vive, come Cuba, una crisi di blackout elettrici (21). Ma gli unici blackout che sono notizia sapete già quali sono (22).

La Francia cerca di controllare la protesta indipendentista nella sua colonia della Nuova Caledonia. Ci sono stati già 6 morti e 280 arresti (23), le autorità hanno imposto il coprifuoco (24) e hanno vietato, per giorni, la rete sociale TikTok (25). Ora, immaginate che ciò succeda a Cuba. Quante volte leggeremmo le parole "libertà" e "repressione"(26)?

 1. https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/05/23/mundo/cumple-161-anos-colaboracion-medica-internacional-de-cuba-8496
 2. https://www.elcorreo.com/internacional/nueva-esclavitud-cubana-instala-espana-20240211003342-ntrc.html
 3. https://www.infobae.com/america/opinion/2022/07/28/esclavitud-moderna-el-enfermizo-negocio-de-los-medicos-cubanos/
 4. https://www.larazon.es/internacional/europa/peligro-guerra-nuclear-bastante-alto-temibles-archivos-militares-que-rusia-planea-usar-armas-nucleares_2024022865df6a46566e5f0001964467.html
 5. https://www.20minutos.es/noticia/5295614/0/hombre-que-ataco-primer-ministro-eslovaquia-alega-que-disparo-para-que-continuara-ayuda-militar-ucrania/
 6. https://x.com/manelmarquez/status/1791441952174379318
 7. https://es.euronews.com/2022/03/02/ucrania-crisis-ue-rt
 8. https://www.rtve.es/noticias/20240515/ue-acuerda-prohibir-partidos-politicos-ongs-medios-comunicacion-reciban-fondos-rusos/16105120.shtml?s=09 
 9. https://www.dw.com/es/cuba-excluye-a-medios-independientes-en-ley-de-comunicaci%C3%B3n/a-65738985
 10. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/georgia-entra-en-vigor-pol%C3%A9mica-ley-de-influencia-extranjera/ar-BB1nxacQ
 11. https://www.dw.com/es/en-qu%C3%A9-pa%C3%ADses-hay-una-ley-de-agentes-extranjeros/a-59870085
 12. https://twitter.com/JimmydeCuba/status/1789829525628395815
 13. https://x.com/manelmarquez/status/1791013005099983202
 14. https://es.euronews.com/my-europe/2024/05/27/polonia-refuerza-sus-frontera-con-rusia-y-bielorrusia
 15. https://x.com/LadoNoticias/status/1792055315233452314
 16. https://x.com/El_Doomer/status/1786357483398902136
 17. https://cubaenresumen.org/2024/05/24/el-nuevo-macartismo-profesores-en-eeuu-pierden-sus-empleos-por-oponerse-a-la-masacre-en-gaza-i-parte/
 18. https://adncuba.com/derechos-humanos/detienen-profesora-alina-barbara-lopez-cuando-se-dirigia-la-habana
 19. https://www.antena3.com/noticias/mundo/como-pasado-ecuador-ser-pais-transito-droga-mayor-exportador-coca-europa_20240111659fcb06cf867300018a1225.html
 20. https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/ecuador-decreta-nuevo-estado-de-excepcion-sirve-para-combatir-el-crimen-organizado-daniel-noboa-en-que-provincias-de-ecuador-hay-estado-de-excepcion-human-rights-watch-hrw-noticia/
 21. https://www.energiaestrategica.com/las-recomendaciones-para-reducir-la-duracion-y-costo-de-los-apagones-en-el-ecuador/
 22. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-vive-otro-fin-semana-oscuras-n5357655
 23. https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/macron-denuncia-desde-nueva-caledonia-un-movimiento-insurreccional-absolutamente-in%C3%A9dito-y-advierte-de-que-ir%C3%A1-hasta-el-final/ar-BB1mUIA1
 24. https://www.barrons.com/news/spanish/levantado-el-estado-de-emergencia-en-nueva-caledonia-1143673a
 25. https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/12838430/05/24/francia-levanta-la-prohibicion-a-tiktok-en-nueva-caledonia-por-que-macron-la-habia-vetado.html
 26. https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2024-05-24/rosa-maria-paya-hay-millones-de-euros-del-pueblo-espanol-financiando-la-represion-en-cuba-y-el-terrorismo-7130250/

 

Espace "Deux poids deux mesures" sur Cubainformation TV

Coordination des sous-titres : Antonio Garcia Moreno.

Traduction et sous-titrage : Rose-marie LOU

Présentation : Lázaro Oramas.

Le silence des agneaux européens : Nous laisserons-nous emmener à l’abattoir nucléaire ?

José Manzaneda, coordinateur de Cubainformacion.

- 61 ans se sont écoulés depuis le début de la coopération médicale de Cuba qui, au cours de cette période, a réalisé, dans 165 pays, 16 millions d’opérations chirurgicales et 2242 millions de consultations gratuites (1).

Mais, de cet exemple gigantesque d’humanisme et de solidarité, réalisé par un pays petit et pauvre, quelles sont les informations qui arrivent jusqu’à l’opinion publique internationale ? Des mensonges scandaleux sur des "médecins esclaves" (2). C’est-à-dire le récit diffusé par le gouvernement des États-Unis à travers les médias et les ONG qu’il dirige, finance et utilise comme agents de lobbying politique contre Cuba (3).

Les médias européens nous inondent de propagande sur le "danger russe" (4). Mais le seul chef de gouvernement de l’Union européenne qu’on ait tenté d’assassiner, comme c’est bizarre ! - l’a été en raison de son refus de livrer des armes à l’Ukraine... contre la Russie : c’est celui de Slovaquie (5).

Avez-vous entendu quelque débat au cours duquel les déclarations récentes du ministre britannique David Cameron aient été dénoncées ? " C’est un excellent rapport coût-bénéfice pour les États-Unis : avec 10% du budget de la défense, près de la moitié de l’équipement militaire russe d’avant la guerre en Ukraine a été détruite, sans qu’on ait perdu une seule vie américaine " (6). Pourquoi n’y a-t-il pas un seul éditorial qui pointe du doigt ces politiciens irresponsables, qui nous mènent à une guerre nucléaire et pour lesquels la vie ukrainienne n’est qu’un simple ratio "coût-bénéfice" ?

Intoxiqués par la propagande, les citoyens européens sont docilement conduits à l’abattoir. Mais que personne ne mette en doute leur liberté (7). Même si l’Union européenne est sur le point d’interdire quatre autres médias russes et dissoudre tout parti, média ou ONG percevant des fonds de Moscou (8). Tout cela sous les applaudissements des médias. Ceux-là mêmes qui ont tant attaqué Cuba pour avoir sanctionné des journalistes mercenaires payés par la Maison Blanche (9).

Le cynisme européen est une évidence dans ce nouveau chapitre de l’Euromaïdan qui se déroule en Géorgie. Là-bas, une "loi sur les agents étrangers" contrôlera le financement externe des médias et des ONG (10). C’est une loi similaire à celle qui existe dans d’autres pays, comme les Etats-Unis ou la Russie (11). Mais les médias européens préfèrent l’appeler "la loi russe" (12). Et nous voyons des personnalités politiques d’Allemagne, d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie à la tête des manifestations à Tbilissi, précisément contre la loi en question (13). Que dirait la presse européenne si des ministres russes, cubains ou chinois prenaient la tête des manifestations à Paris ou à Berlin ?

La Pologne va dépenser 375 millions de plus pour rendre "infranchissable" la clôture anti-migrants qu’elle a construite à sa frontière avec la Biélorussie (14). Avez-vous lu dans la presse une comparaison entre ce mur et d’autres murs du capitalisme riche, et le mur de Berlin ? Pourquoi ce dernier mur était-il un mur contre la liberté et les droits des personnes, et pas les autres ?

Le gouvernement des Etats-Unis arme et protège l’État le plus génocidaire du monde : Israël mais pas seulement. En outre, il réprime avec brutalité la communauté universitaire de son propre pays, solidaire du peuple palestinien (15). Nous voyons comment la police étatsunienne montre, devant les caméras de télévision, les visages des jeunes détenus, afin de les désigner à la vindicte publique et d’appliquer contre eux un véritable contrôle social et professionnel 16). Et des dizaines d’enseignantes et d’enseignants sont licenciés pour leur soutien aux manifestations (17). Sans le moindre scandale médiatique. Mais si à Cuba, un étudiant ou un professeur a le moindre problème, alors oui : nous lirons des interviews et des reportages sur l’absence de liberté dans les universités cubaines (18).

L’Équateur est d’ores et déjà devenu le premier exportateur de cocaïne (19). Le crime organisé contrôle une partie du pays et le Gouvernement a décrété l’état d’urgence dans plusieurs zones (20). Imaginez que quelque chose de semblable se produise à Cuba ? On nous parlerait alors de "l’effondrement" d’un système "défaillant". Par ailleurs, l’Équateur, bien qu’étant un pays producteur de pétrole, vit, comme Cuba, une crise de pannes électriques (21). Mais les seules coupures de courant dont on parle, vous savez bien desquelles il s’agit (22).

La France tente de contrôler la contestation indépendantiste dans sa colonie de Nouvelle-Calédonie. Il y a déjà eu six morts et 280 arrestations (23), les autorités ont imposé un couvre-feu (24) et ont interdit pendant plusieurs jours le réseau social TikTok (25). Maintenant, imaginez que cela se produise à Cuba. Combien de fois pourrions nous lire  les mots "liberté" et "répression" (25)?

(1) https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/05/23/mundo/cumple-161-anos-colaboracion-medica-internacional-de-cuba-8496

(2) https://www.elcorreo.com/internacional/nueva-esclavitud-cubana-instala-espana-20240211003342-ntrc.html

(3) https://www.infobae.com/america/opinion/2022/07/28/esclavitud-moderna-el-enfermizo-negocio-de-los-medicos-cubanos/

(4) https://www.larazon.es/internacional/europa/peligro-guerra-nuclear-bastante-alto-temibles-archivos-militares-que-rusia-planea-usar-armas-nucleares_2024022865df6a46566e5f0001964467.html

(5) https://www.20minutos.es/noticia/5295614/0/hombre-que-ataco-primer-ministro-eslovaquia-alega-que-disparo-para-que-continuara-ayuda-militar-ucrania/

(6) https://x.com/manelmarquez/status/1791441952174379318

(7) https://es.euronews.com/2022/03/02/ucrania-crisis-ue-rt

(8) https://www.rtve.es/noticias/20240515/ue-acuerda-prohibir-partidos-politicos-ongs-medios-comunicacion-reciban-fondos-rusos/16105120.shtml?s=09

(9) https://www.dw.com/es/cuba-excluye-a-medios-independientes-en-ley-de-comunicaci%C3%B3n/a-65738985

(10) https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/georgia-entra-en-vigor-pol%C3%A9mica-ley-de-influencia-extranjera/ar-BB1nxacQ

(11) https://www.dw.com/es/en-qu%C3%A9-pa%C3%ADses-hay-una-ley-de-agentes-extranjeros/a-59870085

 (12) https://twitter.com/JimmydeCuba/status/1789829525628395815

(13) https://x.com/manelmarquez/status/1791013005099983202

(14) https://es.euronews.com/my-europe/2024/05/27/polonia-refuerza-sus-frontera-con-rusia-y-bielorrusia

(15) https://x.com/LadoNoticias/status/1792055315233452314

(16) https://x.com/El_Doomer/status/1786357483398902136

(17) https://cubaenresumen.org/2024/05/24/el-nuevo-macartismo-profesores-en-eeuu-pierden-sus-empleos-por-oponerse-a-la-masacre-en-gaza-i-parte/

(18) https://adncuba.com/derechos-humanos/detienen-profesora-alina-barbara-lopez-cuando-se-dirigia-la-habana

(19) https://www.antena3.com/noticias/mundo/como-pasado-ecuador-ser-pais-transito-droga-mayor-exportador-coca-europa_20240111659fcb06cf867300018a1225.html

(20) https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/ecuador-decreta-nuevo-estado-de-excepcion-sirve-para-combatir-el-crimen-organizado-daniel-noboa-en-que-provincias-de-ecuador-hay-estado-de-excepcion-human-rights-watch-hrw-noticia/

(21) https://www.energiaestrategica.com/las-recomendaciones-para-reducir-la-duracion-y-costo-de-los-apagones-en-el-ecuador/

(22) https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-vive-otro-fin-semana-oscuras-n5357655

(23) https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/macron-denuncia-desde-nueva-caledonia-un-movimiento-insurreccional-absolutamente-in%C3%A9dito-y-advierte-de-que-ir%C3%A1-hasta-el-final/ar-BB1mUIA1

(24) https://www.barrons.com/news/spanish/levantado-el-estado-de-emergencia-en-nueva-caledonia-1143673a

(25) https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/12838430/05/24/francia-levanta-la-prohibicion-a-tiktok-en-nueva-caledonia-por-que-macron-la-habia-vetado.html

(26) https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2024-05-24/rosa-maria-paya-hay-millones-de-euros-del-pueblo-espanol-financiando-la-represion-en-cuba-y-el-terrorismo-7130250/

 

Das Schweigen der europäischen Lämmer: Lassen wir uns zur nuklearen Schlachtbank treiben?

Übersetzung und Untertitel: Corinna Mommert

José Manzaneda, Koordinator von Cubainformación. - 61 Jahr sind seit dem Beginn der medizinischen Kooperation Kubas vergangen. In diesem Zeitraum wurden in 165 Ländern 16 Millionen Operationen und 2.242 Millionen kostenlose Untersuchung durchgeführt (1).

Aber wie wird dieses gigantische Beispiel des Humanismus und der Solidarität, das von einem kleinen und armen Land realisiert wird, in der öffentlichen internationalen Meinung betrachtet? Skandalöse Lügen über „medizinische Sklaven“ (2) werden verbreitet als Teil der von der Regierung der USA verbreiteten Erzählung mittels Medien und NGOs, die gesteuert, finanziert und benutzt werden als Agenten der politischen Lobby gegen Kuba (3).

Die europäischen Medien überfluten uns mit Propaganda über die „russische Gefahr“ (4). Dem einzigen Regierungschef der europäischen Union, der Opfer eines Mordversuchs wurde, geschah dies jedoch wegen seiner Weigerung, Waffen an die Ukraine gegen Russland zu liefern: es ist der Ministerpräsident der Slowakei (5).

Und hat man je irgendeinen Stammtisch gehört, bei dem die kürzliche Aussage des britischen Ministers David Cameron angeprangert wurde? „Es ist eine außerordentlich gute Kosten-Nutzen-Rechnung für die USA: mit 10% des Verteidigungshaushalts wurde fast die Hälfte der militärischen Ausrüstung Russlands vor dem Krieg in der Ukraine zerstört, ohne dass man einziges us-amerikanisches Leben verloren hätte“ (6). Weshalb gibt es keinen einzigen Artikel über diese verantwortungslose Politik, die uns einen Atomkrieg einbringen könnte und für die ukrainisches Leben bloß Teil einer „Kosten-Nutzen-Rechnung“ ist?

Vergiftet von Propaganda lässt sich die europäische Staatsbürgerschaft folgsam zur Schlachtbank führen. Und dennoch zweifelt niemand an seiner Freiheit (7). Obwohl die europäische Union weitere vier russische Medien verbieten wird und ganze Parteien und NGOs illegalisiert, die Gelder aus Moskau erhalten (8). Alles mit dem Applaus der Medien. Es sind dieselben, die Kuba dafür attackieren, dass es Journalisten sanktioniert, die vom weißen Haus bezahlt werden (9).

Der europäische Zynismus wird spürbar im neuen Kapitel des Euromaidan, der sich in Georgien entwickelt. Dort wird das „Gesetz der ausländischen Agenten“ die externe Finanzierung von Medien und NGOs überwachen (10). Es ist ein Gesetz, das übrigens auch in anderen Ländern existiert, wie den USA oder Russland (11). Die europäischen Medien ziehen es jedoch vor, vom „russischen Gesetz“ zu sprechen (12). Und wir werden Politiker aus Deutschland, Estland, Lettland und Litauen sehen, die Demonstration in Tiflis gegen genau dieses besagte Gesetz anführen (13). Was würde die europäische Presse sagen, wenn Russen, Kubaner oder Chinesen Proteste in Paris oder Berlin anführen würden?

Polen wird weitere 375 Millionen dafür ausgeben, seinen Antimigrations-Zaun „unpassierbar“ zu machen, den es an seiner Grenze mit Weißrussland erbaut hat (14). Hat man in der Presse irgendeinen Vergleich dieser oder anderer Mauern des reichen Kapitalismus mit der Berliner Mauer gelesen? Warum sollte diese eine Mauer gegen die Freiheit und die Rechte der Menschen sein und die anderen nicht?

Die Regierung der USA bewaffnet und protegiert das völkermörderischste Land der Welt: Israel. Darüber hinaus unterdrückt sie mit Brutalität die universitäre Gemeinschaft im eigenen Land, die sich mit dem palästinensischen Volk solidarisch erklärt (15). Wir werden sehen wie die us-amerikanische Polizei vor den Fernsehkameras die Gesichter der jungen Festgenommenen zeigt, um sie auf diese Weise zu markieren und und einer harten sozialen Kontrolle zu unterwerfen (16). Auch wurden Dutzende Professorinnen und Professoren für ihre Unterstützung der Proteste suspendiert (17). All dies geschieht, ohne dass es medial skandalisiert würde. Hat jedoch in Kuba ein Student oder Professor das kleinste Problem, lesen wir Interviews und Reportagen über die fehlende Freiheit an kubanischen Universitäten (18).

Ecuador hat sich zum größten Exporteur von Kokain entwickelt (19). Das organisierte Verbrechen kontrolliert Teile des Land und die Regierung hat den Ausnahmezustand über einige Zonen verhängt (20). Man stelle sich nur vor, so etwas würde in Kuba geschehen. Man würde uns vom „Kollaps eines gescheiterten Systems“ erzählen. Und obwohl Ecuador ein Ölstaat ist, erlebt es wie Kuba eine Krise von Stromausfällen (21). Euch ist natürlich klar, über wessen Stromausfälle ausschließlich berichtet wird (22).

Frankreich versucht, die Proteste der Unabhängigkeitsbewegung in seiner Kolonie Neukaledonien zu kontrollieren. Es gab bereits sechs Tote und 280 Festnahmen (23), die Behörden haben eine Ausgangssperre verhängt (24) und verboten über Tage das soziale Netzwerk TikTok (25). Man stelle sich vor, dies geschehe in Kuba. Wie oft würde wir die Worte „Freiheit“ und „Repression“ lesen?

(1) https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/05/23/mundo/cumple-161-anos-colaboracion-medica-internacional-de-cuba-8496

(2) https://www.elcorreo.com/internacional/nueva-esclavitud-cubana-instala-espana-20240211003342-ntrc.html

(3) https://www.infobae.com/america/opinion/2022/07/28/esclavitud-moderna-el-enfermizo-negocio-de-los-medicos-cubanos/

(4) https://www.larazon.es/internacional/europa/peligro-guerra-nuclear-bastante-alto-temibles-archivos-militares-que-rusia-planea-usar-armas-nucleares_2024022865df6a46566e5f0001964467.html

(5) https://www.20minutos.es/noticia/5295614/0/hombre-que-ataco-primer-ministro-eslovaquia-alega-que-disparo-para-que-continuara-ayuda-militar-ucrania/

(6) https://x.com/manelmarquez/status/1791441952174379318

(7) https://es.euronews.com/2022/03/02/ucrania-crisis-ue-rt

(8) https://www.rtve.es/noticias/20240515/ue-acuerda-prohibir-partidos-politicos-ongs-medios-comunicacion-reciban-fondos-rusos/16105120.shtml?s=09

(9) https://www.dw.com/es/cuba-excluye-a-medios-independientes-en-ley-de-comunicaci%C3%B3n/a-65738985

(10) https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/georgia-entra-en-vigor-pol%C3%A9mica-ley-de-influencia-extranjera/ar-BB1nxacQ

(11) https://www.dw.com/es/en-qu%C3%A9-pa%C3%ADses-hay-una-ley-de-agentes-extranjeros/a-59870085

 (12) https://twitter.com/JimmydeCuba/status/1789829525628395815

(13) https://x.com/manelmarquez/status/1791013005099983202

(14) https://es.euronews.com/my-europe/2024/05/27/polonia-refuerza-sus-frontera-con-rusia-y-bielorrusia

(15) https://x.com/LadoNoticias/status/1792055315233452314

(16) https://x.com/El_Doomer/status/1786357483398902136

(17) https://cubaenresumen.org/2024/05/24/el-nuevo-macartismo-profesores-en-eeuu-pierden-sus-empleos-por-oponerse-a-la-masacre-en-gaza-i-parte/

(18) https://adncuba.com/derechos-humanos/detienen-profesora-alina-barbara-lopez-cuando-se-dirigia-la-habana

(19) https://www.antena3.com/noticias/mundo/como-pasado-ecuador-ser-pais-transito-droga-mayor-exportador-coca-europa_20240111659fcb06cf867300018a1225.html

(20) https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/ecuador-decreta-nuevo-estado-de-excepcion-sirve-para-combatir-el-crimen-organizado-daniel-noboa-en-que-provincias-de-ecuador-hay-estado-de-excepcion-human-rights-watch-hrw-noticia/

(21) https://www.energiaestrategica.com/las-recomendaciones-para-reducir-la-duracion-y-costo-de-los-apagones-en-el-ecuador/

(22) https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-vive-otro-fin-semana-oscuras-n5357655

(23) https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/macron-denuncia-desde-nueva-caledonia-un-movimiento-insurreccional-absolutamente-in%C3%A9dito-y-advierte-de-que-ir%C3%A1-hasta-el-final/ar-BB1mUIA1

(24) https://www.barrons.com/news/spanish/levantado-el-estado-de-emergencia-en-nueva-caledonia-1143673a

(25) https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/12838430/05/24/francia-levanta-la-prohibicion-a-tiktok-en-nueva-caledonia-por-que-macron-la-habia-vetado.html

(26) https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2024-05-24/rosa-maria-paya-hay-millones-de-euros-del-pueblo-espanol-financiando-la-represion-en-cuba-y-el-terrorismo-7130250/

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

Facebook: https://www.facebook.com/cubainformacion
X (Twitter): https://twitter.com/cubainformacion
@cubainformacion
Instagram: https://www.instagram.com/cubainformacion/
YouTube: https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
TikTok: https://www.tiktok.com/@cubainformacion.tv
Canal de Telegram: https://t.me/cubainformacion
Canal de WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va9YFa43bbV3qiotA40d
Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo

Especiales
The silence of the European lambs: will we let them lead us to the nuclear slaughterhouse? (English version: click CC on video screen, select language and play. Text in English can be found below). Η σιωπή των &ep...
Gestire la protesta: lezioni da Cuba per il mondo? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Wie man mit Protesten umgeht – Lehren aus Kuba für ...
Cuba ed Ecuador: patetiche menzogne sugli assalti alle ambasciate (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Kuba und Ecuador: pathetische Lügen ü...
Lo último
La Columna
71 años de los asaltos
Gerardo Moyá Noguera*.-  Después de 71 años de asalto a los cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes todos nos acordamos de aquella efeméride implacable y que fue muy dolorosa para la gran mayoría de lo...
La Revista