La menzogna viaggia su un deltaplano da Cuba a Miami (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Το ψέμα ταξιδεύει με ανεμόπτερο από την Κούβα στο Μαϊάμι (Ελληνική  έκδοση: κάντε κλικ στο CC στο βίντεο, επιλέξτε γλώσσα και αναπαράγετε. Μπορείτε να διαβάσετε το ελληνικό κείμενο παρακάτω)

Die Lüge reist auf einem Drachenflieger von Kuba nach Miami (Für die deutsche Version bitte über dem Bildschirm "CC" anklicken, die Sprache wählen und wiedergeben. Der deutsche Text ist auch auf dieser Seite weiter unten zu finden).

Le mensonge voyage en deltaplane de Cuba à Miami (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

The lie travels on a hang glider from Cuba to Miami (English version: click CC on video screen, select language and play. Text in English can be found below).


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Coordinación de subtitulaciones: Antonio García Moreno.

Espacio “Lecciones de manipulación” en Cubainformación TV

La mentira viaja en ala delta de Cuba a Miami

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Es el noticiero deportivo de un canal español, Antena 3: “Eligieron el día perfecto para cumplir su misión: escapar de Cuba. Se fugaron en un ala delta con motor. (…) Su forma de ganarse la vida se convirtió en su vía de escape” (1).

Escapar, fugarse, huir (2) (3): es el habitual arsenal lingüístico aplicado a cualquier suceso migratorio en Cuba. Son las formas verbales que, acerca de un hecho similar en otro país -Honduras o Haití, por poner ejemplos cercanos-, serían sustituidas por otras: los migrantes no “escaparían” ni “se fugarían”, sino que “emigrarían” (4), “saldrían” (5), “viajarían” (6) o, sencillamente, “buscarían un futuro mejor” en un país más rico (7).

Y las palabras no son inocentes. Porque si los dos pilotos cubanos de la noticia, que llegaron a EEUU en un ala delta, sustraída al Club de Aviación que ofrece servicios turísticos en la Isla, “huyeron”, se entiende que es porque, en Cuba, alguien los perseguía o amenazaba (8). ¿O no? Pues, evidentemente, no. Son dos migrantes económicos. Como los de Honduras o Haití.

¿Y por qué eligieron la vía de robar un ala delta? Porque, unas semanas antes, EEUU había otorgado el asilo político a otro piloto que, en aquel caso, había robado una avioneta de fumigación (9).

Se le puede llamar “efecto llamada”. O “efecto cinismo”, porque si cualquiera de los tres pilotos hubiera solicitado emigrar -o, siquiera, viajar- de una manera legal a EEUU, con una enorme probabilidad estadística, la embajada les habría denegado la visa (10). La embajada de EEUU, pero también la de España y la de tantos otros estados del mundo. El breve enunciado explicativo para la negativa es bien conocido por miles de solicitantes desde Cuba: “posible migrante” (11).

Pero una vez realizado el show, si -como hizo el primer aviador- los pilotos del ala delta declaran en Miami que “huyeron” de Cuba porque “en el sistema comunista no hay libertad” (12) y que, de regresar a la Isla, serán torturados o fusilados (13), ¡premio! Ya no serán “posibles migrantes”, sino almas bienvenidas a la “tierra de la libertad”.

De hecho, sus familias y muchos medios ya están abonando el terreno: “las familias desean que logren el asilo en EEUU (…) porque de ser deportados su futuro en Cuba está abocado a la cárcel”, nos dicen (14). Claro, como le ocurriría, en cualquier país, a quien roba una propiedad. Y en Cuba, a quien sustrae un medio público de producción que reporta divisas a un país bajo bloqueo económico (15). O a quien, sencillamente, pone en riesgo la seguridad aérea al volar sin aviso ni autorización (16).

Pero el noticiero de Antena 3 necesitaba sacar filo sensacionalista a la noticia, y entrevistaba, para ello, a un instructor español de vuelo, que daba el titular buscado: "hay que estar muy desesperado para intentar una odisea así en este tipo de aparatos".

¿Qué conclusión sacará un espectador poco informado pero, al que, cada día, le dicen que “Cuba vive el éxodo migratorio más importante de su historia” (17) y al que le esconden el impacto brutal de las sanciones de EEUU sobre la economía de la Isla (18)? Que en Cuba “el sistema”, “el socialismo” o -mejor aún- “el comunismo es un fracaso”, que es sinónimo de escasez y de pobreza (19) (20). Se lo han metido en el cerebro, mediante una persistente lluvia fina de desinformación y medias verdades, que ha modelado, durante años, la opinión pública internacional.

Por cierto, sobre el éxito del capitalismo en Honduras y Haití… ya hablamos otro día.

 1. https://www.antena3.com/noticias/deportes/escapan-cuba-miami-ala-delta-hay-que-estar-muy-desesperado_202303286422f20a266eea0001fcf65e.html
 2. https://es-us.deportes.yahoo.com/balseros-aire-cubanos-escapan-cuba-195040379.html
 3. https://www.univision.com/shows/noticiero-univision/migrantes-cubanos-huyen-de-la-isla-en-un-ala-delta-motorizada-y-aterrizan-en-key-west-florida-video
 4. https://www.telemundowashingtondc.com/noticias/local/violencia-y-pobreza-impulsan-emigracion-de-hondurenos-a-eeuu-segun-expertos/2153725/
 5. https://tiempo.hn/nuevas-caravana-migrantes-saldra-el-20-octubre/
 6. https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/01/16/una-caravana-de-4500-migrantes-que-viajan-a-pie-desde-honduras-quebro-la-frontera-en-guatemala-y-continua-viaje-a-los-eeuu/
 7. https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2018/11/03/5bd6df70ca4741df5b8b45d6.html
 8. https://t.co/fPAI9xP5yO
 9. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230302/101959/101959-asilo-politico-el-premio-por-robar-un-avion-cubano-italiano-deutsch-english-francais
 10. https://www.granma.cu/mundo/2022-07-20/gobierno-de-estados-unidos-miente-sobre-la-trata-de-personas
 11. https://cubainformacion.tv/especiales/20121017/46153/46153-supresion-en-cuba-de-permiso-de-salida-dejara-en-evidencia-que-el-problema-para-viajar-no-era-el-gobierno-cubano
 12. https://www.periodicocubano.com/piloto-ruben-martinez-tras-alcanzar-su-libertad-agradezco-a-la-comunidad-cubana-y-al-gobierno-de-eeuu/
 13. https://www.cibercuba.com/noticias/2023-01-25-u1-e129488-s27061-piloto-escapo-cuba-avioneta-teme-ser-carta-cambio
 14. https://diariodecuba.com/cuba/1679827817_46063.html
 15. https://radiococooficial.blogspot.com/2023/03/informacion-del-club-de-aviacion-de-cuba.html?fbclid=IwAR3oNk15GzLBTqycPXY9Fdr8JH6Vp7aJxOmAJUtMoc-Pevl_Nmab86H5rCE
 16. http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/03/31/razones-para-denunciar-un-delito/
 17. https://www.epe.es/es/internacional/20221229/cuba-exodo-migratorio-importante-historia-80490637
 18. https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2021-08-09/hemeroteca_articles/sos-bloqueo-cuba
 19. https://lacity.com.ar/2019/01/02/sesenta-anos-de-comunismo-en-cuba-mas-pobreza-mas-atraso/
 20. https://elcomercio.pe/economia/mundo/cuba-cumple-60-anos-revolucion-comunista-tasa-pobreza-90-economia-cubana-fidel-castro-noticia-592934-noticia/

 

La menzogna viaggia su un deltaplano da Cuba a Miami

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformación

Traduzione: Francesco Monterisi

È il telegiornale sportivo di un canale spagnolo, Antena 3: “Hanno scelto il giorno perfetto per compiere la loro missione: fuggire da Cuba. Sono scappati su un deltaplano motorizzato. (...) Il loro modo di guadagnarsi da vivere si è convertito nella loro via di fuga” (1).

Scappare, evadere, fuggire (2) (3): è il solito arsenale linguistico applicato a qualsiasi evento migratorio a Cuba. Sono le forme verbali che, a proposito di un evento simile in un altro paese -Honduras o Haiti, per fare degli esempi vicini-, sarebbero sostituite da altre: i migranti non "scapperebbero" o "fuggirebbero", ma "emigrerebbero" ( 4), “uscirebbero” (5), “viaggerebbero” (6) o, semplicemente, “cercherebbero un futuro migliore” in un paese più ricco (7).

E le parole non sono innocenti. Perché se i due piloti cubani della notizia, arrivati negli USA su un deltaplano rubato al Club di Aviazione che offre servizi turistici nell'Isola, sono "fuggiti", si intende perché, a Cuba, qualcuno li perseguitava o minacciava(8). O no? Beh, ovviamente no. Sono due migranti economici. Come quelli dell'Honduras o di Haiti.

E perché hanno scelto la via del furto di un deltaplano? Perché, qualche settimana prima, gli USA avevano concesso asilo politico a un altro pilota che, in quel caso, aveva rubato un aereo da fumigazione (9).

Può essere chiamato "effetto chiamata". Oppure “effetto cinismo”, perché se qualcuno dei tre piloti avesse chiesto di emigrare – o addirittura di viaggiare – legalmente negli USA, con un'enorme probabilità statistica, l'ambasciata gli avrebbe negato il visto (10). L'ambasciata USA, ma anche quella della Spagna e quella di tanti altri stati nel mondo. La breve motivazione del rifiuto è ben nota a migliaia di richiedenti cubani: “possibile migrante” (11).

Ma una volta finito lo spettacolo, se -come ha fatto il primo aviatore- i piloti del deltaplano dichiarano a Miami di essere "fuggiti" da Cuba perché "nel sistema comunista non c'è libertà" (12) e che, se tornano sull'isola, saranno torturati o fucilati (13), premio! Non saranno più “possibili migranti”, bensì anime benvenute nella “terra della libertà”.

Infatti le loro famiglie e molti media stanno già fertilizzando il terreno: "le famiglie vogliono che ottengano asilo negli USA (...) perché se vengono deportati il loro futuro a Cuba è destinato al carcere", ci dicono (14). Certo, come accadrebbe, in qualsiasi paese, a chi ruba una proprietà. E a Cuba, a cui ruba un mezzo pubblico di produzione che porta valuta estera ad un Paese sotto blocco economico (15). O chi, semplicemente, mette a rischio la sicurezza aerea volando senza preavviso né autorizzazione (16).

Ma il telegiornale di Antena 3 aveva bisogno di sensazionalizzare la notizia, e per questo ha intervistato un istruttore di volo spagnolo, che ha dato il titolo cercato: "devi essere molto disperato per tentare un'odissea come questa su questo tipo di apparato".

Quale conclusione trarrà uno spettatore poco informato, ma a cui, ogni giorno, viene detto che "Cuba vive l’esodo migratorio più importante della sua storia" (17) e a cui nascondono il brutale impatto delle sanzioni USA sull'economia dell'isola (18)? Che a Cuba "il sistema", "il socialismo" o - meglio ancora - "il comunismo è un fallimento", che è sinonimo di scarsità e povertà (19) (20). Glielo hanno messo nel cervello, mediante una persistente pioggia sottile di disinformazione e mezze verità, che ha modellato per anni l'opinione pubblica internazionale.

A proposito, del successo del capitalismo in Honduras e Haiti... ne parliamo un altro giorno.

 1. https://www.antena3.com/noticias/deportes/escapan-cuba-miami-ala-delta-hay-que-estar-muy-desesperado_202303286422f20a266eea0001fcf65e.html
 2. https://es-us.deportes.yahoo.com/balseros-aire-cubanos-escapan-cuba-195040379.html
 3. https://www.univision.com/shows/noticiero-univision/migrantes-cubanos-huyen-de-la-isla-en-un-ala-delta-motorizada-y-aterrizan-en-key-west-florida-video
 4. https://www.telemundowashingtondc.com/noticias/local/violencia-y-pobreza-impulsan-emigracion-de-hondurenos-a-eeuu-segun-expertos/2153725/
 5. https://tiempo.hn/nuevas-caravana-migrantes-saldra-el-20-octubre/
 6. https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/01/16/una-caravana-de-4500-migrantes-que-viajan-a-pie-desde-honduras-quebro-la-frontera-en-guatemala-y-continua-viaje-a-los-eeuu/
 7. https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2018/11/03/5bd6df70ca4741df5b8b45d6.html
 8. https://t.co/fPAI9xP5yO
 9. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230302/101959/101959-asilo-politico-el-premio-por-robar-un-avion-cubano-italiano-deutsch-english-francais
 10. https://www.granma.cu/mundo/2022-07-20/gobierno-de-estados-unidos-miente-sobre-la-trata-de-personas
 11. https://cubainformacion.tv/especiales/20121017/46153/46153-supresion-en-cuba-de-permiso-de-salida-dejara-en-evidencia-que-el-problema-para-viajar-no-era-el-gobierno-cubano
 12. https://www.periodicocubano.com/piloto-ruben-martinez-tras-alcanzar-su-libertad-agradezco-a-la-comunidad-cubana-y-al-gobierno-de-eeuu/
 13. https://www.cibercuba.com/noticias/2023-01-25-u1-e129488-s27061-piloto-escapo-cuba-avioneta-teme-ser-carta-cambio
 14. https://diariodecuba.com/cuba/1679827817_46063.html
 15. https://radiococooficial.blogspot.com/2023/03/informacion-del-club-de-aviacion-de-cuba.html?fbclid=IwAR3oNk15GzLBTqycPXY9Fdr8JH6Vp7aJxOmAJUtMoc-Pevl_Nmab86H5rCE
 16. http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/03/31/razones-para-denunciar-un-delito/
 17. https://www.epe.es/es/internacional/20221229/cuba-exodo-migratorio-importante-historia-80490637
 18. https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2021-08-09/hemeroteca_articles/sos-bloqueo-cuba
 19. https://lacity.com.ar/2019/01/02/sesenta-anos-de-comunismo-en-cuba-mas-pobreza-mas-atraso/
 20. https://elcomercio.pe/economia/mundo/cuba-cumple-60-anos-revolucion-comunista-tasa-pobreza-90-economia-cubana-fidel-castro-noticia-592934-noticia/

 

Το ψέμα ταξιδεύει με ανεμόπτερο από την Κούβα στο Μαϊάμι

José Manzaneda, συντονιστής του Cubainformación/ Mετάφραση ~ ελληνικοί υπότιτλοι:  redgriega.blogspot.com - Είναι το δελτίο  αθλητικών ειδήσεων ενός ισπανικού καναλιού, του Antena 3: "Επέλεξαν την τέλεια μέρα για να εκπληρώσουν την αποστολή τους: να δραπετεύσουν από την Κούβα. Δραπέτευσαν με ένα μηχανοκίνητο ανεμόπτερο (...) Ο τρόπος με τον οποίο έβγαζαν τα προς το ζην έγινε η οδός διαφυγής τους" (1).

Δραπέτευση, διαφυγή, φυγή (2) (3): αυτό είναι το συνηθισμένο γλωσσικό οπλοστάσιο που εφαρμόζεται σε κάθε μεταναστευτικό γεγονός στην Κούβα. Πρόκειται για τους ρηματικούς τύπους που, σχετικά με ένα παρόμοιο γεγονός σε άλλη χώρα - την Ονδούρα ή την Αϊτή, για να δώσουμε κοντινά παραδείγματα - θα αντικαθίσταντο από άλλους: οι μετανάστες δεν θα "δραπέτευαν" ή θα "διέφευγαν", αλλά θα "μετανάστευαν" (4), θα "αναχωρούσαν" (5), θα "ταξίδευαν" (6) ή, απλώς, θα "αναζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον" σε μια πλουσιότερη χώρα (7).

Και οι λέξεις δεν είναι αθώες. Διότι αν οι δύο κουβανοί πιλότοι της είδησης, οι οποίοι έφτασαν στις ΗΠΑ με ένα αιωρόπτερο που εκλάπη από την Αεροπορική Λέσχη που προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες στο νησί, "έφυγαν", εννοείται ότι είναι επειδή, στην Κούβα, κάποιος τους κυνηγούσε ή τους απειλούσε (8). Ή μήπως όχι; Προφανώς όχι. Πρόκειται για δύο οικονομικούς μετανάστες. Όπως εκείνοι από την Ονδούρα ή την Αϊτή.

Και γιατί επέλεξαν τον δρόμο της κλοπής ενός αιωροπτερου; Επειδή, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, οι ΗΠΑ είχαν χορηγήσει πολιτικό άσυλο σε έναν άλλο πιλότο, ο οποίος, στην περίπτωση εκείνη, είχε κλέψει ένα ψεκαστικό αεροπλάνο  (9).

Αυτό μπορεί να ονομαστεί "φαινόμενο κλήσης". Ή "φαινόμενο του κυνισμού", διότι αν κάποιος από τους τρεις πιλότους είχε υποβάλει αίτηση για να μεταναστεύσει -ή έστω να ταξιδέψει- νόμιμα στις ΗΠΑ, κατά τεράστια στατιστική πιθανότητα, η πρεσβεία θα του είχε αρνηθεί τη χορήγηση βίζας (10). Η πρεσβεία των ΗΠΑ, αλλά και η πρεσβεία της Ισπανίας και τόσων άλλων κρατών σε όλο τον κόσμο. Η σύντομη αιτιολογία της άρνησης είναι γνωστή σε χιλιάδες αιτούντες από την Κούβα: "πιθανός μετανάστης" (11).

Όταν όμως τελειώσει το σόου, αν -όπως έκανε ο πρώτος αεροπόρος- οι πιλότοι του αιωρόπτερου δηλώσουν στο Μαϊάμι ότι "έφυγαν" από την Κούβα επειδή "δεν υπάρχει ελευθερία στο κομμουνιστικό σύστημα" (12) και ότι, αν επιστρέψουν στο νησί, θα βασανιστούν ή θα εκτελεστούν (13), Βραβείο! Δεν θα είναι πλέον "πιθανοί μετανάστες", αλλά ψυχές ευπρόσδεκτες στη "χώρα της ελευθερίας".

Στην πραγματικότητα, οι οικογένειές τους και πολλά μέσα ενημέρωσης προετοιμάζουν ήδη το έδαφος: "οι οικογένειες θέλουν να τους χορηγηθεί άσυλο στις ΗΠΑ (...) γιατί αν απελαθούν, το μέλλον τους στην Κούβα είναι  προδιαγεγραμμένο στη φυλακή", μας λένε (14). Φυσικά, όπως θα συνέβαινε, σε κάθε χώρα, σε όποιον κλέβει μια ιδιοκτησία . Και στην Κούβα, αυτό θα συνέβαινε σε όποιον κλέβει ένα δημόσιο μέσο παραγωγής που φέρνει συνάλλαγμα σε μια χώρα υπό οικονομικό αποκλεισμό (15). Ή σε όποιον απλώς θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών πετώντας χωρίς προειδοποίηση ή άδεια (16).

Όμως το ειδησεογραφικό πρόγραμμα του Antena 3 έπρεπε να κάνει αίσθηση, οπότε πήρε συνέντευξη από έναν Ισπανό εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος έδωσε τον επιθυμητό τίτλο: "πρέπει να είσαι πολύ απελπισμένος για να επιχειρήσεις μια τέτοια οδύσσεια με αυτό τον τύπο αεροσκάφους".

Τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει από αυτό ένας απληροφόρητος τηλεθεατής, ο οποίος όμως πληροφορείται καθημερινά ότι "η Κούβα βιώνει τη μεγαλύτερη μεταναστευτική έξοδο στην ιστορία της" (17) και ο οποίος κρατείται στο σκοτάδι για τις βάναυσες επιπτώσεις των αμερικανικών κυρώσεων στην οικονομία του νησιού (18); Ότι στην Κούβα "το σύστημα", ο "σοσιαλισμός" ή - ακόμα καλύτερα - "ο κομμουνισμός είναι μια αποτυχία", ότι είναι συνώνυμο των ελλείψεων και της φτώχειας (19) (20). Αυτό έχει εγγραφεί με  τυμπανοκρουσίες στα μυαλά τους, μέσα από μια συνεχή ψιλή βροχή παραπληροφόρησης και μισής αλήθειας, η οποία διαμορφώνει τη διεθνή κοινή γνώμη εδώ και χρόνια.

Παρεμπιπτόντως για την επιτυχία του καπιταλισμού στην Ονδούρα και την Αϊτή... , θα μιλήσουμε μια άλλη μέρα.

 1. https://www.antena3.com/noticias/deportes/escapan-cuba-miami-ala-delta-hay-que-estar-muy-desesperado_202303286422f20a266eea0001fcf65e.html
 2. https://es-us.deportes.yahoo.com/balseros-aire-cubanos-escapan-cuba-195040379.html
 3. https://www.univision.com/shows/noticiero-univision/migrantes-cubanos-huyen-de-la-isla-en-un-ala-delta-motorizada-y-aterrizan-en-key-west-florida-video
 4. https://www.telemundowashingtondc.com/noticias/local/violencia-y-pobreza-impulsan-emigracion-de-hondurenos-a-eeuu-segun-expertos/2153725/
 5. https://tiempo.hn/nuevas-caravana-migrantes-saldra-el-20-octubre/
 6. https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/01/16/una-caravana-de-4500-migrantes-que-viajan-a-pie-desde-honduras-quebro-la-frontera-en-guatemala-y-continua-viaje-a-los-eeuu/
 7. https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2018/11/03/5bd6df70ca4741df5b8b45d6.html
 8. https://t.co/fPAI9xP5yO
 9. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230302/101959/101959-asilo-politico-el-premio-por-robar-un-avion-cubano-italiano-deutsch-english-francais
 10. https://www.granma.cu/mundo/2022-07-20/gobierno-de-estados-unidos-miente-sobre-la-trata-de-personas
 11. https://cubainformacion.tv/especiales/20121017/46153/46153-supresion-en-cuba-de-permiso-de-salida-dejara-en-evidencia-que-el-problema-para-viajar-no-era-el-gobierno-cubano
 12. https://www.periodicocubano.com/piloto-ruben-martinez-tras-alcanzar-su-libertad-agradezco-a-la-comunidad-cubana-y-al-gobierno-de-eeuu/
 13. https://www.cibercuba.com/noticias/2023-01-25-u1-e129488-s27061-piloto-escapo-cuba-avioneta-teme-ser-carta-cambio
 14. https://diariodecuba.com/cuba/1679827817_46063.html
 15. https://radiococooficial.blogspot.com/2023/03/informacion-del-club-de-aviacion-de-cuba.html?fbclid=IwAR3oNk15GzLBTqycPXY9Fdr8JH6Vp7aJxOmAJUtMoc-Pevl_Nmab86H5rCE
 16. http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/03/31/razones-para-denunciar-un-delito/
 17. https://www.epe.es/es/internacional/20221229/cuba-exodo-migratorio-importante-historia-80490637
 18. https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2021-08-09/hemeroteca_articles/sos-bloqueo-cuba
 19. https://lacity.com.ar/2019/01/02/sesenta-anos-de-comunismo-en-cuba-mas-pobreza-mas-atraso/
 20. https://elcomercio.pe/economia/mundo/cuba-cumple-60-anos-revolucion-comunista-tasa-pobreza-90-economia-cubana-fidel-castro-noticia-592934-noticia/

 

Die Sendung "Lektionen der Manipulation" auf Cubainformación TV

Die Lüge reist auf einem Drachenflieger von Kuba nach Miami

Übersetzung und Untertitel: Klaus Lehmann

In den Sportnachrichten eines spanischen Senders, Antena 3 heißt es: "Sie wählten den perfekten Tag, um ihre Mission zu erfüllen: aus Kuba zu fliehen. Sie entkamen in einem motorisierten Drachenflieger (...) Ihre Art, sich den Lebensunterhalt zu verdienen, wurde zu ihrem Fluchtweg" (1).

Entkommen, flüchten, fliehen (2) (3): Dies ist das übliche sprachliche Arsenal, das auf jedes Migrationsereignis in Kuba angewendet wird. Dies sind die Verbformen, die im Falle eines ähnlichen Ereignisses in einem anderen Land - Honduras oder Haiti, um naheliegende Beispiele zu nennen - durch andere ersetzt würden: Die Migranten würden weder "entkommen" noch "fliehen", sondern "auswandern" (4), "fortgehen" (5), "reisen" (6) oder einfach "eine bessere Zukunft" in einem reicheren Land suchen (7).

Und die Worte sind nicht unschuldig. Denn wenn die beiden kubanischen Piloten in den Nachrichten, die mit einem aus einem Fliegerclub, der auf der Insel touristische Dienstleistungen anbietet, gestohlenen Hängegleiter in die USA gekommen sind, "geflohen" sind, dann deshalb, weil sie in Kuba von jemandem gejagt oder bedroht wurden (8). Oder etwa nicht? Nun, offensichtlich nicht. Es handelt sich um zwei Wirtschaftsmigranten. Genau wie die aus Honduras oder Haiti.

Und warum haben sie sich für den Diebstahl eines Hängegleiters entschieden? Weil die USA einige Wochen zuvor einem anderen Piloten politisches Asyl gewährt hatten, der in jenem Fall ein Sprühflugzeug gestohlen hatte (9).

Man kann dies einen "Aufforderungseffekt" nennen. Oder einen "Zynismus-Effekt", denn wenn einer der drei Piloten einen Antrag auf legale Auswanderung - oder sogar auf eine Reise - in die USA gestellt hätte, hätte die Botschaft ihnen mit großer statistischer Wahrscheinlichkeit das Visum verweigert (10). Und zwar nicht nur die US-Botschaft, sondern auch die Botschaft Spaniens und die so vieler anderer Staaten auf der Welt. Die kurze Begründung für die Ablehnung ist Tausenden von Antragstellern aus Kuba wohlbekannt: "ein möglicher Migrant" (11).

Aber wenn die Show erst vorbei ist, wenn die Drachenflieger so wie der erste Flieger i Miami erklären, dass sie aus Kuba "geflohen" sind, weil "es im kommunistischen System keine Freiheit gibt" (12) und dass sie, wenn sie auf die Insel zurückkehrten, gefoltert oder erschossen würden (13), haben sie gewonnen! Sie werden nicht länger "mögliche Migranten" sein, sondern arme Seelen, die im "Land der Freiheit" willkommen sind.

In der Tat bereiten ihre Familien und viele Medien ihnen bereits das Terrain: "Die Familien wollen, dass ihnen in den USA Asyl gewährt wird (...), denn wenn sie abgeschoben werden, ist ihre Zukunft in Kuba zum Gefängnis verdammt", heißt es (14). Natürlich würde das in jedem Land mit jedem passieren, der Eigentum stiehlt. Und in Kuba würde es jeden treffen, der ein öffentliches Produktionsmittel entwendet, das einem Land Devisen einbringt, das unter einer Wirtschaftsblockade steht (15). Oder wer einfach die Luftverkehrssicherheit gefährdet, indem er ohne Vorwarnung oder Genehmigung fliegt (16).

Doch die Nachrichtensendung von Antena 3 wollte die Geschichte aufbauschen und befragte einen spanischen Fluglehrer, der die gewünschte Schlagzeile lieferte: "Man muss schon sehr verzweifelt sein, um eine solche Odyssee in einer solchen Art von Fluggerät zu unternehmen".

Welche Schlussfolgerung wird ein uninformierter Betrachter ziehen, wenn ihm nicht jeden Tag gesagt wird, dass "Kuba den größten Migrations-Exodus seiner Geschichte erlebt" (17) und ihm die brutalen Auswirkungen der US-Sanktionen auf die Wirtschaft der Insel verschwiegen werden (18)? Dass in Kuba "das System", "der Sozialismus" oder - besser noch - "der Kommunismus gescheitert ist", dass er gleichbedeutend sei mit Mangel und Armut (19) (20). Dies wurde ihnen durch eine anhaltende Dauerberieselung mit Desinformationen und Halbwahrheiten eingetrichtert, die die internationale öffentliche Meinung seit Jahren prägt.

Übrigens, über den Erfolg des Kapitalismus in Honduras und Haiti... werden wir ein anderes Mal reden.

 1. https://www.antena3.com/noticias/deportes/escapan-cuba-miami-ala-delta-hay-que-estar-muy-desesperado_202303286422f20a266eea0001fcf65e.html
 2. https://es-us.deportes.yahoo.com/balseros-aire-cubanos-escapan-cuba-195040379.html
 3. https://www.univision.com/shows/noticiero-univision/migrantes-cubanos-huyen-de-la-isla-en-un-ala-delta-motorizada-y-aterrizan-en-key-west-florida-video
 4. https://www.telemundowashingtondc.com/noticias/local/violencia-y-pobreza-impulsan-emigracion-de-hondurenos-a-eeuu-segun-expertos/2153725/
 5. https://tiempo.hn/nuevas-caravana-migrantes-saldra-el-20-octubre/
 6. https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/01/16/una-caravana-de-4500-migrantes-que-viajan-a-pie-desde-honduras-quebro-la-frontera-en-guatemala-y-continua-viaje-a-los-eeuu/
 7. https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2018/11/03/5bd6df70ca4741df5b8b45d6.html
 8. https://t.co/fPAI9xP5yO
 9. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230302/101959/101959-asilo-politico-el-premio-por-robar-un-avion-cubano-italiano-deutsch-english-francais
 10. https://www.granma.cu/mundo/2022-07-20/gobierno-de-estados-unidos-miente-sobre-la-trata-de-personas
 11. https://cubainformacion.tv/especiales/20121017/46153/46153-supresion-en-cuba-de-permiso-de-salida-dejara-en-evidencia-que-el-problema-para-viajar-no-era-el-gobierno-cubano
 12. https://www.periodicocubano.com/piloto-ruben-martinez-tras-alcanzar-su-libertad-agradezco-a-la-comunidad-cubana-y-al-gobierno-de-eeuu/
 13. https://www.cibercuba.com/noticias/2023-01-25-u1-e129488-s27061-piloto-escapo-cuba-avioneta-teme-ser-carta-cambio
 14. https://diariodecuba.com/cuba/1679827817_46063.html
 15. https://radiococooficial.blogspot.com/2023/03/informacion-del-club-de-aviacion-de-cuba.html?fbclid=IwAR3oNk15GzLBTqycPXY9Fdr8JH6Vp7aJxOmAJUtMoc-Pevl_Nmab86H5rCE
 16. http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/03/31/razones-para-denunciar-un-delito/
 17. https://www.epe.es/es/internacional/20221229/cuba-exodo-migratorio-importante-historia-80490637
 18. https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2021-08-09/hemeroteca_articles/sos-bloqueo-cuba
 19. https://lacity.com.ar/2019/01/02/sesenta-anos-de-comunismo-en-cuba-mas-pobreza-mas-atraso/
 20. https://elcomercio.pe/economia/mundo/cuba-cumple-60-anos-revolucion-comunista-tasa-pobreza-90-economia-cubana-fidel-castro-noticia-592934-noticia/

 

Espace "Leçons de manipulation" sur Cubainformación TV

Traduction est sous-titrage : Rose-Marie LOU.

Coordination des sous-titres : Antonio Garcia Moreno.

Le mensonge voyage en deltaplane de Cuba à Miami

José Manzaneda, coordinateur de Cubainformación.

- C’est au cours du journal sportif d’une chaîne espagnole, Antena 3 : "Ils ont choisi le jour parfait pour accomplir leur mission : s’échapper de Cuba. Ils se sont enfuis dans un deltaplane à moteur. (...) Leur façon de gagner leur vie est devenue leur issue de secours" (1).

S’échapper, s’enfuir, fuir (2) (3) : c’est l’arsenal linguistique habituel appliqué à tout événement migratoire à Cuba. Ce sont les formes verbales qui, sur un fait similaire dans un autre pays -Honduras ou Haïti, pour parler des plus proches seraient remplacées par d’autres : les migrants ne "s’échapperaient" pas "ne s’enfuiraient pas", mais "émigreraient" (4), "sortiraient" (5), "voyageraient" (6) ou tout simplement, "rechercheraient un avenir meilleur" dans un pays plus riche (7).

Et les mots ne sont pas innocents. Parce que si les deux pilotes cubains dont on parle, qui sont arrivés aux États-Unis en deltaplane, subtilisé au Club d’aviation qui propose des services touristiques sur l’île, "ont fui", il est entendu que c’est parce qu’à Cuba, quelqu’un les persécutait ou menaçait (8). Ou pas ? Eh bien évidemment pas. Ce sont deux migrants économiques. Comme ceux du Honduras ou d’Haïti.

Et pourquoi ont-ils choisi de voler un deltaplane ? Parce que, quelques semaines auparavant, les États-Unis avaient accordé l’asile politique à un autre pilote qui, dans son cas, avait volé un petit avion de pulvérisation (9).

On peut appeler ça "effet d’appel". Ou "effet cynique", parce que si l’un des trois pilotes avait demandé à émigrer ou même à voyager légalement aux États-Unis, avec une énorme probabilité statistique, l’ambassade leur aurait refusé le visa (10). L’ambassade des États-Unis, mais aussi celle d’Espagne et de tant d’autres Etats du monde. Le bref exposé qui explique le refus est bien connu de milliers de demandeurs depuis Cuba : "migrant potentiel" (11).

Mais une fois le spectacle terminé, si, comme l’a fait le premier aviateur, les pilotes du deltaplane déclarent à Miami qu’ils ont "fui" Cuba parce que "dans le système communiste il n’y a pas de liberté" (12) et que, de retour sur l’île, ils seraient torturés ou fusillés (13), c’est gagné ! Ils ne seront plus des "migrants potentiels", mais des âmes bienvenues sur la "terre de la liberté".

En effet, leurs familles et de nombreux médias fertilisent déjà le terrain : "les familles veulent qu’ils obtiennent l’asile aux Etats-Unis (...) parce que leur avenir à Cuba sera la prison", nous dit-on (14). Bien sûr, comme dans n’importe quel pays pour qui vole un bien. Et à Cuba, pour qui il subtilise un moyen de production public qui rapporte des devises à un pays sous blocus économique (15). Ou toute personne qui, tout simplement, met en danger la sécurité aérienne en volant sans préavis ni autorisation (16).

Mais le journal d’Antena 3 avait besoin d’ajouter du sensationnalisme et il a interviewé, pour cela, un instructeur de vol espagnol, qui a offert le titre recherché : "il faut être très désespéré pour tenter une telle odyssée sur ce type d’appareils".

Quelle conclusion en tirera un spectateur peu informé mais à qui on dit quotidiennement que "Cuba vit l’exode migratoire le plus important de son histoire" (17) et à qui l’on cache l’impact brutal des sanctions des Etats-Unis sur l’économie de l’île (18) ? Qu’à Cuba "le système", "le socialisme" ou, mieux encore, "le communisme est un échec", et qu’il est synonyme de pénurie et de pauvreté (19) (20). Ils l’ont fait entrer dans son cerveau, par une fine pluie et persistante de désinformation et de demi-vérités, qui a modelé, pendant des années, l’opinion publique internationale.

Bien sûr, sur le succès du capitalisme au Honduras et en Haïti... nous en parlerons un autre jour.

 1. https://www.antena3.com/noticias/deportes/escapan-cuba-miami-ala-delta-hay-que-estar-muy-desesperado_202303286422f20a266eea0001fcf65e.html
 2. https://es-us.deportes.yahoo.com/balseros-aire-cubanos-escapan-cuba-195040379.html
 3. https://www.univision.com/shows/noticiero-univision/migrantes-cubanos-huyen-de-la-isla-en-un-ala-delta-motorizada-y-aterrizan-en-key-west-florida-video
 4. https://www.telemundowashingtondc.com/noticias/local/violencia-y-pobreza-impulsan-emigracion-de-hondurenos-a-eeuu-segun-expertos/2153725/
 5. https://tiempo.hn/nuevas-caravana-migrantes-saldra-el-20-octubre/
 6. https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/01/16/una-caravana-de-4500-migrantes-que-viajan-a-pie-desde-honduras-quebro-la-frontera-en-guatemala-y-continua-viaje-a-los-eeuu/
 7. https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2018/11/03/5bd6df70ca4741df5b8b45d6.html
 8. https://t.co/fPAI9xP5yO
 9. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230302/101959/101959-asilo-politico-el-premio-por-robar-un-avion-cubano-italiano-deutsch-english-francais
 10. https://www.granma.cu/mundo/2022-07-20/gobierno-de-estados-unidos-miente-sobre-la-trata-de-personas
 11. https://cubainformacion.tv/especiales/20121017/46153/46153-supresion-en-cuba-de-permiso-de-salida-dejara-en-evidencia-que-el-problema-para-viajar-no-era-el-gobierno-cubano
 12. https://www.periodicocubano.com/piloto-ruben-martinez-tras-alcanzar-su-libertad-agradezco-a-la-comunidad-cubana-y-al-gobierno-de-eeuu/
 13. https://www.cibercuba.com/noticias/2023-01-25-u1-e129488-s27061-piloto-escapo-cuba-avioneta-teme-ser-carta-cambio
 14. https://diariodecuba.com/cuba/1679827817_46063.html
 15. https://radiococooficial.blogspot.com/2023/03/informacion-del-club-de-aviacion-de-cuba.html?fbclid=IwAR3oNk15GzLBTqycPXY9Fdr8JH6Vp7aJxOmAJUtMoc-Pevl_Nmab86H5rCE
 16. http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/03/31/razones-para-denunciar-un-delito/
 17. https://www.epe.es/es/internacional/20221229/cuba-exodo-migratorio-importante-historia-80490637
 18. https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2021-08-09/hemeroteca_articles/sos-bloqueo-cuba
 19. https://lacity.com.ar/2019/01/02/sesenta-anos-de-comunismo-en-cuba-mas-pobreza-mas-atraso/
 20. https://elcomercio.pe/economia/mundo/cuba-cumple-60-anos-revolucion-comunista-tasa-pobreza-90-economia-cubana-fidel-castro-noticia-592934-noticia/

 

The lie travels on a hang glider from Cuba to Miami

José Manzaneda, coordinator o Cubainformacion. Translated by Laura V. Mor.- It´s the sports newscast of a Spanish channel, Antena 3: “They chose the perfect day to fulfill their mission: escape from Cuba. They escaped on a motorized hang glider. (...) Their way of earning a living became their escape route” (1).

Escaping, escaping, fleeing (2) (3) is the usual linguistic arsenal applied to any migratory event in Cuba. They are the verbal forms that, regarding a similar event in another country -Honduras or Haiti, to give close examples-, would be replaced by others: the migrants would not "escape" or "run away", but would "emigrate" (4) , “they would go out” (5), “they would travel” (6) or, simply, “they would look for a better future” in a richer country (7).

The words are not innocent. Because if the two Cuban pilots in the news, who arrived to the US on a hang glider, stolen from the Aviation Club that offers tourist services on the Island, "fled", it is understood that it is because, in Cuba, someone was persecuting or threatening them (8). Or not? Well, obviously not. They are two economic migrants. Like those of Honduras or Haiti.

Why did they choose the route of stealing a hang glider? Cause of, US had granted political asylum a few weeks before to another pilot who, in that case, had stolen a fumigation plane (9).

It can be called the “call effect” or “cynicism effect”, because if any of the three pilots had requested to emigrate -or even travel- legally to the US, with an enormous statistical probability, the embassy would have denied them a visa (10). It would have happened with US; ​​but also with Spain and many other states in the world. The brief explanatory statement for the refusal is well known to thousands of applicants from Cuba: “possible migrant” (11).

But once the show is done, if the hang glider pilots declare in Miami that they "fled" from Cuba because "in the communist system there is no freedom" (as the first aviator had done)  (12) and that, if they return to the island they will be tortured or shot (13)... ¡Prize! They will no longer be “would-be migrants”, but welcome souls to the “land of the free”.

In fact, their families and many media are already fertilizing the ground: "the families want them to obtain asylum in the US (...) because if they are deported their future in Cuba is doomed to jail", they tell us (14). Of course, as would happen in any country to someone who steals property. And in Cuba, from whom steals a public means of production that brings foreign currency to a country under an economic blockade (15) or who simply puts air safety at risk by flying without notice or authorization (16).

But the Antena 3 newscast needed to sensationalize the news and interviewed a Spanish flight instructor, who gave the headline they were looking for: "you have to be very desperate to attempt an odyssey like this in this type of aircraft".

What conclusion will be drawn by an uninformed spectator who hear every day that "Cuba is experiencing the most important migratory exodus in its history" (17) or that in Cuba "the system", "socialism" or -better still- "communism is a failure", which is synonymous with scarcity and poverty (18) (19), hiding to them the brutal impact of US sanctions on the economy of the Island (20). They have put it into their brains, through a persistent fine rain of misinformation and half-truths, which has shaped international public opinion for years.

By the way, about the success of capitalism in Honduras and Haiti... we'll talk another day.

 1. https://www.antena3.com/noticias/deportes/escapan-cuba-miami-ala-delta-hay-que-estar-muy-desesperado_202303286422f20a266eea0001fcf65e.html
 2. https://es-us.deportes.yahoo.com/balseros-aire-cubanos-escapan-cuba-195040379.html
 3. https://www.univision.com/shows/noticiero-univision/migrantes-cubanos-huyen-de-la-isla-en-un-ala-delta-motorizada-y-aterrizan-en-key-west-florida-video
 4. https://www.telemundowashingtondc.com/noticias/local/violencia-y-pobreza-impulsan-emigracion-de-hondurenos-a-eeuu-segun-expertos/2153725/
 5. https://tiempo.hn/nuevas-caravana-migrantes-saldra-el-20-octubre/
 6. https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/01/16/una-caravana-de-4500-migrantes-que-viajan-a-pie-desde-honduras-quebro-la-frontera-en-guatemala-y-continua-viaje-a-los-eeuu/
 7. https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2018/11/03/5bd6df70ca4741df5b8b45d6.html
 8. https://t.co/fPAI9xP5yO
 9. https://www.cubainformacion.tv/especiales/20230302/101959/101959-asilo-politico-el-premio-por-robar-un-avion-cubano-italiano-deutsch-english-francais
 10. https://www.granma.cu/mundo/2022-07-20/gobierno-de-estados-unidos-miente-sobre-la-trata-de-personas
 11. https://cubainformacion.tv/especiales/20121017/46153/46153-supresion-en-cuba-de-permiso-de-salida-dejara-en-evidencia-que-el-problema-para-viajar-no-era-el-gobierno-cubano
 12. https://www.periodicocubano.com/piloto-ruben-martinez-tras-alcanzar-su-libertad-agradezco-a-la-comunidad-cubana-y-al-gobierno-de-eeuu/
 13. https://www.cibercuba.com/noticias/2023-01-25-u1-e129488-s27061-piloto-escapo-cuba-avioneta-teme-ser-carta-cambio
 14. https://diariodecuba.com/cuba/1679827817_46063.html
 15. https://radiococooficial.blogspot.com/2023/03/informacion-del-club-de-aviacion-de-cuba.html?fbclid=IwAR3oNk15GzLBTqycPXY9Fdr8JH6Vp7aJxOmAJUtMoc-Pevl_Nmab86H5rCE
 16. http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/03/31/razones-para-denunciar-un-delito/
 17. https://www.epe.es/es/internacional/20221229/cuba-exodo-migratorio-importante-historia-80490637
 18. https://elcomercio.pe/economia/mundo/cuba-cumple-60-anos-revolucion-comunista-tasa-pobreza-90-economia-cubana-fidel-castro-noticia-592934-noticia/
 19. https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2021-08-09/hemeroteca_articles/sos-bloqueo-cuba
 20. https://lacity.com.ar/2019/01/02/sesenta-anos-de-comunismo-en-cuba-mas-pobreza-mas-atraso/

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion
https://twitter.com/cubainformacion
https://www.instagram.com/cubainformacion/
https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
https://www.tiktok.com/@cubainformacion.tv

Telegram: https://t.me/cubainformacion
Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo

Especiales
Rosa María Payá: vittima o carnefice? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Rosa Maria Paya : victime ou bourreau ? (Version franç...
Cuba: come mai in prigione per aver registrato una protesta? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Kuba - wieso Gefängnis wegen des Filmens eines ...
Campagna contro il turismo a Cuba: paesi, messaggi e media (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). La campagne contre le tourisme à Cuba : de...
Lo último
La Columna
La Revista